Komunikat prasowy

22.10.2002

Kredyt studencki

Kredyt dla studentów jest udzielany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem Pekao SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o współpracy w zakresie udzielania kredytów z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Na rok akademicki 2002/2003 miesięczna rata kredytu wynosi 450 zł, w tym również kredytu poręczanego przez BGK.

Kredyt studencki mogą otrzymać studenci, którzy:

 

 • posiadają obywatelstwo polskie - warunek ten nie dotyczy:

   

 

pracowników migrujących i ich rodzin, będących obywatelami państw Unii Europejskiej, jeżeli mieszkają w Polsce, pracowników i ich dzieci, będących obywatelami państw Unii Europejskiej, jeżeli są zatrudnieni w Polsce, sytuacji, gdy odrębne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej,

 

 • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia,

   

 

 

 • nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego ani dyplomowego.

   

 

W okresie studiów można otrzymać tylko jedną pożyczkę studencką lub kredyt studencki
z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kwota kredytu jest ustalana corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej, ale nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokości kredytu.

Kredyt jest wypłacany w 10 miesięcznych ratach w ciągu roku, maksymalnie przez 6 lat. Jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa tylko jeden semestr, kredyt jest wypłacany przez 5 miesięcy. Pierwsza rata kredytu wypłacana jest za październik. Wypłata kredytu następuje po podpisaniu umowy.

Warunkiem wypłacania kredytu jest studiowanie zgodnie z planem studiów i terminowe dostarczanie zaświadczeń z uczelni wyższej potwierdzających status studenta. Kredytobiorca powinien do 31 marca i 31 października każdego roku przedstawiać zaświadczenia z uczelni potwierdzające, że jest studentem.

Aby uzyskać kredyt wnioskodawca powinien złożyć w oddziale Banku Pekao SA:

 

 • wniosek o udzielenie kredytu,

   

 

 

 • dokument tożsamości do wglądu,

   

 

 

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr lub rok studiów,

   

 

 

 • informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych,

   

 

 

 • oświadczenie o kontynuowanych kierunkach studiów,

   

 

 

 • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów lub przychodów;

   

 

Za dochody uważa się m.in. dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zasiłki wychowawcze, renty socjalne i alimenty.

W drugiej fazie Bank wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu.

Wnioski kredytowe przyjmowane są przez Bank Pekao SA do 15 listopada każdego roku. Niezbędne informacje i formularze dostępne są we wszystkich oddziałach Banku. Minister Edukacji Narodowej ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego.

Dokumenty potwierdzające dochody lub przychody Wnioskodawcy

1) Jeżeli Wnioskodawca nie jest samodzielny finansowo:

 

 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodach brutto uzyskanych
  w ubiegłym roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

   

 

 

 • oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie oraz informacje o dochodach wnioskodawcy i innych osób, które miałyby zostać dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, potwierdzone innym dowodem określonym przez jednostkę Banku,

   

 

 

 • informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny, potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o kredyt,

   

 

 

 • zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w roku bieżącym, w przypadku gdy student posiada stałe źródło dochodów w bieżącym roku.

   

 

Przy ustalaniu dochodu na rodzinę Wnioskodawcy uwzględnia się dochody:

 

 • studenta (Wnioskodawcy),

   

 

 

 • współmałżonka studenta, a także dzieci niepełnoletnich będących na utrzymaniu studenta lub współmałżonka,

   

 

 

 • rodziców studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich.

   

 

2) Jeżeli Wnioskodawca jest samodzielny finansowo:

Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów rodziców. Jeśli jednak student potwierdzi oświadczeniem prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, dochody rodziców mogą być uwzględnione.

Uważa się, że student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

   

 

 

 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

   

 

 

 • jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego, w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.

   

 

Uruchomienie kredytu następuje po:

 

 • podpisaniu umowy kredytowej,

   

 • założeniu rachunku bieżącego w banku, na który będą wypłacane raty kredytu,

   

 

Jeżeli rachunkiem tym jest Eurokonto Akademickie, Bank nie pobiera prowizji od wypłaty rat kredytu.

- ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci:

 

 • poręczenia według prawa wekslowego rodziców studenta lub poręczenia według prawa wekslowego osób trzecich lub blokady środków na rachunkach w Banku Pekao SA lub innej formy akceptowanej przez Bank,

   

 

 

 • gdy student pozostaje w związku małżeńskim, obligatoryjnym zabezpieczeniem jest również poręczenie wekslowe współmałżonka (z wyjątkiem sytuacji, gdy małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej),

   

 

Kredyt może być również poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Z kredytu poręczanego przez BGK w roku akademickim 2001/2002 mogli skorzystać studenci, których dochód na członka rodziny nie przekroczył 60% kwoty progowej, uprawniającego do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu, ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej tj. 510 zł.

Poręczenie przez BGK 70% kwoty kredytu studenckiego dotyczy najuboższych studentów, którzy nie będą mogli przedstawić Bankowi innego akceptowalnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Poręczenie przez BGK 100% kwoty kredytu studenckiego dotyczy wyłącznie kredytobiorców, którzy są sierotami lub wychowankami domów dziecka i przedstawili następujące dokumenty: pisemne oświadczenie o sieroctwie lub wychowywaniu się w domu dziecka; kredytobiorcy będący sierotami muszą dodatkowo złożyć akty zgonów rodziców, natomiast kredytobiorcy, którzy są wychowankami domu dziecka, składają dokument będący podstawą umieszczenia w domu dziecka.

Spłacanie kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po roku od zakończenia studiów, ale nie później niż 1 października roku następującego po roku, w którym według planu studiów student powinien ukończyć studia. Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr, spłata kwoty kredytu i odsetek rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia następującego po roku, w którym według planu studiów student powinien ukończyć studia. Okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy od okresu korzystania z kredytu. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. W przypadku odbywania służby wojskowej spłata kredytu jest zawieszana do momentu zakończenia służby.

W przypadkach losowych istnieje możliwość prolongowania spłaty rat kapitałowych polegająca na odroczeniu terminu płatności lub wydłużeniu okresu kredytowania
z zastrzeżeniem, że odsetki płatne są miesięcznie. Prolongata wymaga zgody poręczycieli. Kształcenie na studiach doktoranckich, jak również studiowanie na studiach rozpoczętych w trakcie trwania pierwszych studiów, wydłuża jedynie okres spłaty kredytu studenckiego.

Okres spłaty kredytu może być również wydłużony w przypadku udokumentowania przez kredytobiorcę faktu, że rata spłacanego kredytu studenckiego przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalonego na podstawie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym.

Kredyt może być umorzony:

 

 • w wysokości 20%, w przypadku ukończenia przez studenta studiów w gronie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej,

   

 

 

 • w całości, na wniosek kredytobiorcy, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań,

   

 

 

 • częściowo, na wniosek kredytobiorcy, w przypadku trudnej sytuacji życiowej.

   

 

Oprocentowanie kredytu jest ustalane według zmiennej stopy ustalonej w wysokości 1,18 stopy redyskontowej NBP, czyli obecne oprocentowanie kredytu wynosi 10,03%*
(* obliczona na dzień 14.10.2002 r.) w skali rocznej. Studenci płacą odsetki naliczane według zmiennej stopy 4,25% w skali rocznej, czyli połowy stopy redyskontowej NBP (pozostała część odsetek jest płacona przez Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich)

Prowizja od każdej wypłacanej przez Bank raty kredytu, gdy student nie ma Eurokonta Akademickiego, wynosi 0,5% (w przypadku raty kredytu poręczonego przez BGK od części poręczanej przez BGK - 1,5%). Jeśli ma Eurokonto Akademickie wypłata odbywa się bez prowizji.

Nagrody

Ofertę Pekao SA dla osób uczących się wyróżnili sami studenci. Bank Pekao SA został w opinii Parlamentu Studentów RP "Najlepszym bankiem studenckim w roku akademickim 2000-2001" oraz otrzymał tytuł "Najprzyjaźniejszego banku dla studenta w roku akademickim 2000-2001". Ponadto kredyt studencki oferowany przez Bank otrzymał tytuł "Najpewniejszego kredytu studenckiego w roku akademickim 2000-2001".

Bank Pekao SA został również wybrany "Studenckim Bankiem Roku 2001" w wielkim plebiscycie zorganizowanym przez studencki portal Korba.pl i miesięcznik "Dlaczego". Przez cały rok akademicki "Dlaczego" na swoich łamach, a Korba.pl w Internecie, pytali polskich studentów o ich ulubione marki w różnych kategoriach. Ponad 50 tys. głosów, które napłynęło, ułożyło listę "Studenckich Produktów Roku 2001" w 22 kategoriach.
W odpowiedzi na pytanie "bank, który lubi studentów" najczęściej wskazywanym był Bank Pekao SA. Zgodnie z tym werdyktem Pekao SA otrzymało statuetkę oraz prawo
do posługiwania się tytułem "Studencki Bank Roku 2001".

W tegorocznej edycji plebiscytu przeprowadzonego przez magazyn studencki Dlaczego Bank Pekao SA uzyskał prestiżowy tytuł Studenckiego Produktu Roku 2002 w kategorii Studencki Bank.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc