Komunikat prasowy

06.04.2017

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska więcej wydają na inwestycje

Siódma edycja „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” przygotowanego przez Bank Pekao S.A pokazała, że na Dolnym Śląsku jest większy odsetek eksportujących firm niż średnio w kraju. W roku 2016 odsetek inwestujących firm był na Dolnym Śląsku niższy niż w Polsce, ale nakłady na inwestycje okazały się wyższe. Ogólny wskaźnik koniunktury dla województwa dolnośląskiego jest niższy niż wskaźnik dla całego kraju. Dolnośląscy przedsiębiorcy chcą uczyć się języków obcych.

W porównaniu z 2015 rokiem, odsetek dolnośląskich firm eksportujących swoje wyroby wzrósł o 3 pp. i wyniósł 20%, podczas gdy średnio w Polsce eksportuje 18% firm. W sąsiednim województwie lubuskim wskaźnik ten wynosi 24%. Na Dolnym Śląsku najwięcej firm eksportuje swoje wyroby z podregionu wrocławskiego (24%) oraz z samego Wrocławia (20%) i podregionu wałbrzyskiego (20%). Najmniej eksporterów jest w podregionie legnicko-głogowskim 17%. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska oceniają, że w 2017 roku poziom eksportu nieznacznie wzrośnie do 21%.

46% właścicieli firm z Dolnego Śląska zdecydowało się w ubiegłym roku na przeprowadzenie inwestycji. Jest to o 3 pp. mniej niż średnio w kraju. Najwięcej inwestycji przeprowadziły firmy z okolic Wałbrzycha (50%), najmniej z obszaru Legnicy i Głogowa (42%). Tym czym wyróżnia się województwo dolnośląskie od reszty kraju, jest wyższy poziom nakładów inwestycyjnych. W Polsce średnio 18% przedsiębiorców przeznaczyło na inwestycję kwoty powyżej 100 tyś zł. W województwie dolnośląskim odsetek ten wyniósł aż 21%.

Zarówno w Polsce, jak i województwie dolnośląskim czynnikami, które skłoniły właścicieli firm do przeprowadzenia inwestycji były przede wszystkim: chęć poprawy efektywności (52% wskazań na Dolnym Śląsku, 56% w skali kraju) oraz konieczność wymiany przestarzałych środków trwałych (53% wskazań na Dolnym Śląsku, 42% w skali kraju). Natomiast jako główne powody braku inwestycji ze strony przedsiębiorców były wymieniane: brak potrzeb inwestycyjnych oraz sytuacja finansowa firmy, nie pozwalająca na prowadzenie inwestycji.   

- W sektorze mikro i małych firm odsetek przedsiębiorstw inwestujących oraz nakłady na inwestycje wzrosły. W woj. dolnośląskim odsetek inwestorów wyniósł w ubiegłym roku 46% i był o 3 pp. niższy niż średnia krajowa.  – mówi Jakub Fulara z Banku Pekao SA, współautor Raportu.

Raport Banku Pekao bada również bariery stojące przed przedsiębiorcami. Właściciele firm zostali poproszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Średnia barier w dolnośląskim wyniosła 2,64 pkt i była niższa niż średnia w skali kraju (2,78 pkt). Jako najważniejsze bariery w rozwoju firmy śląscy przedsiębiorcy wskazali wysokość podatków (3,47 pkt), koszty pracy (3,24 pkt), i konkurencję innych podmiotów (2,97 pkt).

Jak każdego roku, Raport Banku Pekao wylicza Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm, czyli syntetyczną miarę nastrojów właścicieli firm. Ogólny Wskaźnik Koniunktury dla firm z województwa śląskiego wyniósł 96 pkt[1] i był niższy niż wskaźnik dla całego kraju. Najbardziej optymistyczne były firmy z Wrocławia. Dla tego obszaru wskaźnik wyniósł 98 pkt. Najgorzej swoją sytuację ocenili właściciele firm z podregionu z wrocławskiego i jeleniogórskiego (poziom wskaźnika 95 pkt).

- Wskaźnik koniunktury mikro i małych firm obniżył się w stosunku do ubiegłego roku, co wynikło głównie z niepewności związanej z ogólną sytuacją gospodarczą i jej perspektywami. Sytuację własnego biznesu przedsiębiorcy ocenili pozytywnie – mówi Jakub Fulara.

W porównaniu ze średnią krajową dolnośląscy mikro i mali przedsiębiorcy zdecydowanie gorzej ocenili ogólną sytuację gospodarczą (87,1 pkt), oraz sytuację branży, w której działają (91,0 pkt). Ocena pozostałych sześciu obszarów nie odbiega od średniej dla całej Polski.

W tym roku autorzy badania pytali również o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie, czyli między innymi czytanie literatury fachowej (56%) oraz udział w kursach i szkoleniach (39%). Właściciele firm chcą zwiększać swoje kwalifikacje zwłaszcza w zakresie lepszej znajomości języków obcych (26%), oraz specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością (24%). Nakłady na kapitał ludzki w województwie dolnośląskim zbliżone były do średniej ogólnopolskiej.

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 836 z województwa śląskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów).

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”.


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2016 r. na poziomie 17,6%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao SA w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc