Komunikat prasowy

10.04.2017

Lubelscy przedsiębiorcy inwestują i wdrażają innowacje

Przedsiębiorcy z Lubelszczyzny rekordowo wysoko w skali kraju oceniają zatrudnienie oraz długość oczekiwania na zapłatę, takie wnioski płyną z siódmej edycji „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” przygotowanego przez Bank Pekao S.A. Nastroje właścicieli sukcesywnie się polepszają. Częściej niż co druga firma realizuje projekty inwestycyjne. Eksport to słaby punkt lubelskich przedsiębiorców. Firmy dobrze wypadają w statystykach dotyczących innowacyjności.

Systematycznie poprawiają się nastroje mikro i małych przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Średni Ogólny Wskaźnik Koniunktury[i] w województwie lubelskim zanotował najwyższą historycznie wartość 97 pkt (to o 1 pp. więcej niż w ubiegłym roku i 3 pp. więcej niż dwa lata temu). Dla porównania, średnia w kraju również wyniosła 97 pkt. Przy czym, zarówno ubiegłe 12 miesięcy, jak i przyszłe, przedsiębiorcy z Lubelszczyzny ocenili lepiej niż ich koledzy w kraju. Ubiegłemu roku przyznali 96,2 pkt (vs. 95,4 średnio w kraju), a przyszłym 12 miesiącom 98,2 pkt vs. 97,9 pkt. W najlepszych nastrojach są właściciele firm z podregionu puławskiego. Wartość średniego Wskaźnika wyniosła tu 98,5 pkt – przedsiębiorcy ocenili ubiegły rok na 97,2 pkt, a przyszły rok na 99,8 pkt. Natomiast ubiegły rok najgorzej ocenili przedsiębiorcy z podregionu chełmsko- zamojskiego, a przyszłe 12 miesięcy najgorzej - na 97,4 pkt – ocenili właściciele firm z podregionu lubelskiego.

Wskaźnik Koniunktury to wypadkowa wyników badania dla 8 obszarów: oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji branży i firmy, przychodów i wyniku finansowego firmy, zatrudnienia, długości oczekiwania na zapłatę oraz dostępu do finasowania. Lubelscy przedsiębiorcy wszystkie z tych aspektów, poza wynikiem finansowym firmy, oceniają wyżej lub podobnie do kolegów z kraju. Rekordowo wysoko, w skali całego kraju, ocenili zatrudnienie i czas oczekiwania na zapłatę.

Częściej niż co druga lubelska firma (51%) realizowała projekty inwestycyjne w 2016 r. (średnia dla kraju to 49%). Najwięcej inwestycji wdrożyli przedsiębiorcy z podregionów lubelskiego (58% firm) i puławskiego (57%). Najmniej z podregionu chełmsko-zamojskiego – 37%. W podregionie bialskim inwestowało 51% firm. W najbliższych miesiącach zamierza inwestować 38% lubelskich firm (średnia dla kraju to 39%). Najwięcej inwestycji zapowiadają właściciele firm z podregionu puławskiego (43% firm). W pozostałych podregionach odsetek ten jest wyrównany i wynosi od 36%-38%.

Lubelscy przedsiębiorcy realizują inwestycje, żeby poprawić efektywność (55%), dokonać wymiany środków trwałych (44%) oraz w odpowiedzi na popyt na produkty i usługi firmy na rynku krajowym (20%).

W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Właściciele firm w przyszłości chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (30%), marketingu i reklamy (26%) oraz języków obcych (21%).

Na Lubelszczyźnie eksportuje zdecydowanie mniej firm niż średnio w kraju (13% w województwie vs. 18% w kraju), chociaż w samym województwie widać poprawę - odsetek ten wzrósł o 2 pp. w ujęciu rocznym. Tradycyjnie już najwięcej eksporterów jest w podregionie bialskim (17%). Kolejni są przedsiębiorcy z podregionów lubelskiego i puławskiego (po 15%). Najmniej eksporterów jest w podregionie chełmsko-zamojskim – 8%. W najbliższych miesiącach zamierza eksportować 15% lubelskich firm (średnia dla kraju to 19%). Tym razem, na prowadzenie ma wysunąć się podregion puławski. Zamierza tu eksportować 19% firm, co oznaczałoby wzrost o 11 pp. w ujęciu rocznym. W pozostałych podregionach następujący odsetek przedsiębiorców zapowiada prowadzenie działalności eksportowej: w podregionie lubelskim - 16%, bialskim - 15%, chełmsko-zamojskim – 11%.

Na Lubelszczyźnie innowacje procesowe wdraża najwyższy w kraju odsetek firm (20% vs. 17%). Najlepsi w innowacjach procesowych są przedsiębiorcy z podregionu puławskiego, wdrożyło je 23% firm. Natomiast innowacje produktowe wdrożyło 23% firm (średnia dla kraju to 24%). Pod tym względem również najlepsi są właściciele firm z podregionu puławskiego (28%).

- Dobrą wiadomością w województwie lubelskim jest wysoki odsetek inwestujących mikro i małych firm oraz ich innowacyjność. Należałoby, jednak wzmocnić eksport. Tym bardziej, że firmy, które eksportują są zdecydowanie bardziej zadowolone z przychodów w porównaniu z firmami, które działają wyłącznie na rynku lokalnym – mówi Tomasz Kierzkowski, współautor Raportu Banku Pekao SA.

Raport Banku Pekao bada również bariery stojące przed przedsiębiorcami. Właściciele firm zostali poproszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Średnia barier na Lubelszczyźnie wyniosła 2,80 pkt i była znacznie niższa w porównaniu z 2015 r. (2,89 pkt). Średnia dla kraju to 2,78 pkt. W porównaniu z rokiem 2015 r. w województwie najbardziej zmieniła się ocena następujących barier: przedsiębiorcom bardziej doskwiera szara strefa, natomiast mniej zatory płatnicze, dostęp do programów pomocowych, czy konkurencja innych firm.

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 419 z województwa lubelskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów). Jest dostępny wraz z poprzednimi edycjami na stronie https://www.pekao.com.pl/mis/raport_SME/.

[i] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2016 r. na poziomie 17,6%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao SA w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc