Komunikat prasowy

27.04.2017

Mikro i mali przedsiębiorcy z Pomorza eksportują i inwestują

Zgodnie z siódmym już „Raportem o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016” Banku Pekao S.A. na Pomorzu eksportuje 23% mikro i małych przedsiębiorców. To jeden z najwyższych wyników w kraju. Inwestycje stoją również na wysokim poziomie. Przedsiębiorcy z podregionu starogardzkiego są największymi optymistami w województwie. Wysoko oceniane są sytuacja firmy i zatrudnienie. Maleje znaczenie barier rozwoju biznesu - zatory płatnicze, czynniki makroekonomiczne oraz koszty pracy, to największe z nich.

Na Pomorzu w 2016 r. aż 23% mikro i małych przedsiębiorców eksportowało (oznacza to wzrost o 7 pp. w porównaniu z 2015 r.). Jest to trzeci najlepszy wynik w kraju, po województwie lubuskim i opolskim, gdzie eksportowało odpowiednio 25% i ponad 23% przedsiębiorców. Dla porównania odsetek eksporterów wśród mikro i małych firm w kraju wyniósł 18%. Najwyższy odsetek eksporterów jest w podregionie trójmiejskim (33%), a następnie w podregionie gdańskim (22%). Najniższy odsetek eksporterów jest w podregionach słupskim (13%) i starogardzkim (12%). W 2017 roku, nadal najwięcej eksporterów wśród mikro i małych firm będzie w podregionie trójmiejskim (32%) i podregionie gdańskim (21%). Do 15% wzrośnie odsetek eksporterów w podregionie słupskim, natomiast w podregionie starogardzkim odsetek ten spadnie do 7%.

Inwestycje w województwie pomorskim również stoją na bardzo wysokim poziomie. W ubiegłym roku, odsetek inwestujących wyniósł 52% (średnia dla kraju to 49%). Najwyższy odsetek inwestujących firm był w podregionach: starogardzkim (62%) i gdańskim (59%). W podregionie trójmiejskim inwestowało 48% firm, a słupskim 44%. Wysokość nakładów inwestycyjnych była zbliżona do średniej krajowej. W przyszłym roku w województwie będzie inwestowało 39% przedsiębiorców (dokładnie tyle samo, co średnio w kraju). Zmniejszą się różnice pomiędzy podregionami: najwyższy odsetek inwestorów będzie w podregionach trójmiejskim i starogardzkim (41%), następnie w słupskim (40%) i podregionie gdańskim (35%).

W województwie pomorskim przedsiębiorcy realizują inwestycje, aby poprawić efektywność (46%), dokonać wymiany środków trwałych (41%) oraz zaspokoić popyt na produkty i usługi firmy na rynku (20%).

W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z Pomorza podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Właściciele firm w przyszłości chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze języków obcych (26%), specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (25%) oraz marketingu i reklamy (24%).

Odsetek innowacyjnych firm na Pomorzu jest wyższy od średniej w kraju. Natomiast, wysokość nakładów na innowacje jest zbliżona do niej. W 2016 roku, innowacje produktowe w województwie wdrożyło 26% firm (średnia dla kraju to 24%). Najlepsi pod tym względem są przedsiębiorcy z podregionów trójmiejskiego (29%) i starogardzkiego (28%). Podobnie jak średnio w kraju, innowacje procesowe wdrożyło 17% przedsiębiorców - najwięcej w podregionie trójmiejskim (19%).

Jak co roku, w Raporcie Banku Pekao został wyliczony Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm – miernik nastrojów przedsiębiorców. Średnia wartość Wskaźnika dla województwa (wypadkowa ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy) wyniosła 97[1], pkt i była równa średniej dla kraju. Przy czym, ubiegły rok właściciele firm ocenili lepiej niż średnio w kraju (95,9 pkt vs. 95,4 pkt), a perspektywy kolejnych 12 miesięcy jednakowo jak średnio w kraju (97,9 pkt). Najlepiej zarówno ubiegłe jak i przyszłe 12 miesięcy ocenili przedsiębiorcy z podregionu starogardzkiego (Wskaźnik wyniósł tu 98 pkt).

Ogólny Wskaźnik Koniunktury kalkulowany jest na podstawie ocen przedsiębiorców w ośmiu obszarach: ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji branży, firmy, przychodów firmy, wyniku finansowego firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania i oczekiwania na zapłatę. Pomorscy przedsiębiorcy większość z obszarów oceniają wyżej niż ich koledzy w kraju. Najwyżej ocenione zostały sytuacja firmy oraz zatrudnienie.

Przedsiębiorcy z Pomorza byli proszeni o skwantyfikowanie barier rozwoju biznesu od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Średnia wartość barier wyniosła 2,60 (średnia dla kraju to 2,78 pkt) i był to jeden z najniższych wyników w kraju. W porównaniu z 2015 rokiem, na Pomorzu zmalało znaczenie niemal wszystkich barier. Na znaczeniu nabrały jedynie takie bariery jak: zatory płatnicze, czynniki makroekonomiczne oraz koszty pracy.

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 419 firm z województwa pomorskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów). Jest dostępny wraz z poprzednimi edycjami na stronie https://www.pekao.com.pl/mis/raport_SME/.

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2016 r. na poziomie 17,6%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao SA w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc