Komunikat prasowy

16.04.2018

Dobre nastroje wśród pomorskich przedsiębiorców

Wśród właścicieli mikro i małych firm po raz pierwszy od ośmiu lat prym wiodą optymiści – takie są wyniki badań zawartych w raporcie przygotowywanym przez Bank Pekao S.A. Podobnie jest w województwie pomorskim, w którym tegoroczny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm wyniósł 102,3 punktu, co było drugim najwyższym w kraju. Coraz więcej firm korzysta z finansowania zewnętrznego.

Ósmy rok z rzędu, Bank Pekao S.A. przygotował raport o sytuacji mikro i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Według autorów „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju.

W ramach prowadzonych badan przeprowadzono wywiady telefoniczne z właścicielami 6901 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, inwestycji, czy innowacyjności – łącznie osiem zagadnień tematycznych.

Średnia wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury (głównego miernika nastroju przedsiębiorców będącego wynikiem raportu) w roku 2017 wyniosła 100,8 punktu. Po raz pierwszy w historii badań wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści. Wskaźnik w tym badaniu był wyższy od najlepszego dotąd roku badawczego 2015 o 2,5 punktu i wyższy od najsłabszego 2012 aż o 11,3 punktu.

Dobrze oceniana jest zarówno sytuacja firmy i perspektywy biznesu, jak i sytuacja gospodarcza. W tegorocznym badaniu ocena gospodarki była obszarem, który najbardziej zyskał w ocenie właścicieli firm w stosunku do poprzedniego badania. Różnica rok do roku wyniosła aż 10,5 punktu. Nie sprawdziły się zatem pesymistyczne oceny perspektyw z ubiegłorocznego badania.

W ramach prowadzonych badań przeprowadzano rozmowy z 419 przedstawicielami mikro i małych przedsiębiorstw w województwie pomorskim, które w celach badawczych podzielono na pięć podregionów: trójmiejski, gdański, słupski, chojnicki i starogardzki. Najlepsze nastroje panują w Trójmieście oraz powiatach wokół niego. Wskaźnik koniunktury mikro i małych firm wyniósł 102,3 punktu co było drugim wynikiem w kraju, a dla Trójmiasta aż 103,4 punktu, co było czwartym wynikiem w kraju w rankingu podregionów.

- Nastroje pomorskich mikro i małych przedsiębiorców nie odbiegają od trendów krajowych i są wyjątkowo dobre. Po raz kolejny nastroje w regionie są wyższe od średniej krajowej. W porównaniu do ubiegłego roku właściciele mikro i małych firm dużo lepiej ocenili sytuację gospodarczą, ale też sytuację branży oraz firmy i jej finansów. – powiedziała Agnieszka Michalik z Banku Pekao, współautorka Raportu. 

 Pomorscy przedsiębiorcy dobrze ocenili koniunkturę ostatnich (101,6 pkt) oraz przyszłych 12 miesięcy (103, pkt), w obu przypadkach powyżej średniej krajowej (odpowiednio 99,5 pkt i 102,2 pkt).  Również ponad średnią krajową ocenili sytuację polskiej gospodarki w ostatnich 12 miesiącach (103,6 pkt. w porównaniu ze średnią 100,8 pkt). Również sytuację branży oraz własnych firm, w ostatnich oraz przyszłych 12 miesiącach, pomorscy przedsiębiorcy oceniają dużo lepiej niż ich odpowiednicy w większości województw oraz powyżej średniej krajowej tych wskaźników.

Trochę ponad połowa (53%) ankietowanych przedsiębiorców poniosła wydatki inwestycyjne w ostatnich 12 miesiącach, a nieco mniej niż połowa (47%) przewiduje inwestycje w najbliższych 12 miesiącach.

Jeśli chodzi o źródła finansowania inwestycji, najczęściej przedsiębiorcy finansują je ze środków własnych (80% w skali województwa): z tego źródła najchętniej korzystają mikro i małe firmy w podregionie słupskim (98%), najmniej chętnie w podregionie starogardzkim (66%), w którym w porównaniu z innymi regionami, jest też największy odsetek przedsiębiorstw, które w ostatnich 12 miesiącach skorzystały z takim form finansowania jak kredyt bankowy (31%) i leasing (20%). Leasing był też relatywnie popularny w rejonie chojnickim I trójmiejskim (17%). Z kolei w regionie gdańskim jest najwyższych odsetek firm deklarujących korzystanie z dotacji unijnych w ostatnich 12 miesiącach (14%), drugi pod tym względem jest podregion starogardzki (8%). 

Średni wskaźnik zadowolenia z usług administracji publicznej był wyższy od średniej krajowej zarówno na poziomie województwa (108,1 pkt. vs 105,7 pkt), jak również w podregionach gdzie wahał się od 106 do 109 punktów  i był wyższy niż w latach poprzednich (z wyjątkiem podregionu chojnickiego).Pomorscy przedsiębiorcy byli też ponad przeciętnie zadowoleni z usług bankowych w zakresie kredytów ( 108 pkt. wobec 106,4 pkt. średniej w Polsce).

Wg danych GUS (2015) w całym województwie pomorskim działa 123 641 aktywnych mikro i małych firm, co w przeliczaniu na ilość mieszkańców pomorskie daje jeden z najwyższych wskaźników przedsiębiorczości w kraju (za województwem mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) – na 1000 przypada 53,6 mikro i małych firm (dane za 2015 rok).

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc