Komunikat prasowy

19.04.2018

Dobre nastroje podkarpackich przedsiębiorców

Wśród właścicieli mikro i małych firm po raz pierwszy od ośmiu lat prym wiodą optymiści – takie są wyniki badań zawartych w raporcie przygotowywanym przez Bank Pekao S.A. Podkarpaccy przedsiębiorcy wystawili polskiej koniunkturze gospodarczej trzecią najwyższą ocenę w kraju. Nastroje wśród przedsiębiorców i ich oceny sytuacji gospodarczej biją pozytywne rekordy historyczne. 

Bank Pekao S.A. przygotował ósmą edycję raportu o sytuacji mikro (zatrudniających do 9 osób) i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Według autorów „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju.

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wywiady telefoniczne z właścicielami 6901 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, inwestycji, czy innowacyjności – łącznie osiem zagadnień tematycznych. W województwie podkarpackim zarejestrowanych jest 160 356 mikrofirm i 5 952 małych przedsiębiorstw. W ramach zrealizowanych badań przeprowadzano rozmowy z 417 przedstawicielami mikro i małych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Na potrzeby badań województwo podkarpackie podzielono na cztery podregiony: krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski.

W skali całego kraju, średnia wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury - OWK (głównego miernika nastroju przedsiębiorców będącego wynikiem raportu) w roku 2017 wyniosła 100,8 punktu. Po raz pierwszy w historii badań wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści. Wskaźnik w tym badaniu był wyższy od najlepszego dotąd roku badawczego 2015 o 2,5 punktu i wyższy od najsłabszego 2012 aż o 11,3 punktu.

Na poziomie kraju, wzrost zadowolenia odnotowano we wszystkich ośmiu badanych obszarach nastrojów. W stosunku do poprzedniego roku najbardziej poprawiła się ocena ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (aż 10,4 punktów w skali), sytuacji branży (+6,5 pkt) oraz ocena sytuacji firmy oraz jej przychodów (odpowiednio + 4,5 i 4,3 pkt).  Trendy w nastrojach przedstawione w badaniu pokrywają się z wynikami indeksów nastrojów GUS dla całej gospodarki i poszczególnych sektorów.

Na poziomie ogólnokrajowym oceniana jest zarówno sytuacja firmy i perspektywy biznesu, jak i sytuacja gospodarcza. W tegorocznym badaniu ocena gospodarki była obszarem, który najbardziej zyskał w ocenie właścicieli firm w stosunku do poprzedniego badania. Różnica rok do roku wyniosła aż 10,5 punktu. Nie sprawdziły się zatem pesymistyczne oceny perspektyw z ubiegłorocznego badania.

Nastroje właścicieli firm na Podkarpaciu są dużo wyższe od średniej krajowej. W porównaniu do ubiegłorocznego badania najbardziej wzrosła ocena sytuacji gospodarczej, ale także sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wskaźnik oceny sytuacji firmy był drugim najwyższym odczytem w tegorocznym Raporcie – powiedział Jakub Fulara, dyrektor Biura Funduszy UE Banku Pekao S.A.

Pod względem Ogólnego Wskaźnika Koniunktury za ostatnie 12 miesięcy województwo podkarpackie uplasowało się na trzecim miejscu w kraju ze wskaźnikiem na poziomie 100,4 pkt., lepsze nastroje panowały tylko w województwie podlaskim (103,1)  I pomorskim (101,6 pkt.). Najwyższy średni wskaźnik odnotowano w podregionie tarnobrzeskim (102 pkt.), w tym podregionie przedsiębiorcy mieli też najwyższe oczekiwania względem koniunktury w kolejnych 12 miesiącach (103,7 pkt. wobec 102,9 pkt – 103,6 pkt w innych podregionach Podkarpacia). Z kolei przemyscy przedsiębiorcy najlepiej ocenili ubiegły rok (101,1 pkt.).

W województwie podkarpackim wszystkie wskaźniki nastrojów przedsiębiorców poszły w górę. Najbardziej wzrosły oceny: sytuacji gospodarczej (o 10,9 pkt. do 102,8 pkt), sytuacji branży (o 5,4 pkt. do 99,2 pkt.), sytuacji firmy (o 5,5 pkt do 105,3 pkt. ), przychodów (o +4,3 pkt. do 103,6 pkt), wynik finansowy ( o 4,5 pkt do 103,7 pkt.). Przedsiębiorcy marginalnie lepiej niż rok temu ocenili kwestię zatrudnienia ( wzrost o 1,5 pkt. do 102,7 pkt.) i oczekiwania na zapłatę (o 1,1 pkt.  do 98,2pkt). Wszystkie te wskaźniki były wyższe niż średnia krajowa. Jedynie ocena dostępu do finansowania (100,2 pkt.) była nieco niższa od średniej w kraju (100,8 pkt.).

Wyniki ankiety wykazały też, że innowacje na Podkarpaciu są na wyraźnie wyższym poziomie niż średnia krajowa. Podkarpackie firmy ponad przęcietnie często inwestujcą w innowacje produktowe (30% wobec średniej krajowej 26%). Również więcej podkarpackich firm inwestuje w innowacje procesowe (20% średnia krajowa 17%) Najwięcej innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw firm jest regionach rzeszowskim (38% wprowadza innowacje produktowe, a 22% innowacje procesowe) i krośnieńskim (34%/25%).

W województwie podkarpackim, odsetek mikro i małych firm inwestujących jest nieco niższy od średniej (47% vs. 49%). Najwięcej inwestorów znalazło się w podregionach krośnieńskim i przemyskim (50%).

Natomiast odsetek przedsiębiorstw deklarujących działalność eksportową w ubiegłym roku jest na takim samym poziomie jak średnia krajowa (16%). Najwięcej firm deklarujących działalność eksportową w ostatnich 12 miesiącach znajduje się w podregionach krośnieńskim (19%) i tarnobrzeskim (18%).

Warto zauważyć, że w skali kraju, młode firmy co raz częściej szukają dodatkowych dochodów w eksporcie. Działalność eksportową w 2017 roku deklarowało 16% mikro i 37% małych firm. Oznacza to, że młode polskie firmy nie boją się wyjść na rynki zagraniczne.

Mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią znaczący sektor polskiej gospodarki. Jest ich 1,9 mln, stanowią 99% ogółu wszystkich aktywnych firm, zatrudniają ponad połowę (52%) czyli 4,9 mln pracowników, generują 1,5 biliona złotych czyli 36% wszystkich przychodów przedsiębiorstw oraz odpowiadają za 25% wszystkich inwestycji (49 mld zł).

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce"  jest publikowany corocznie przez Bank Pekao S.A. w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc