KOMUNIKAT PRASOWY

25.04.2017

Co druga mikro i mała firma na Kujawach i Pomorzu inwestuje

Według siódmego „Raportu o sytuacji mikro i małych firm” Banku Pekao S.A. na Kujawach i Pomorzu inwestuje ponad połowa firm. Najlepsi pod tym względem są przedsiębiorcy z podregionu grudziądzkiego. Rośnie też odsetek eksporterów wśród mikro i małych firm. Kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy bardzo wysoko ocenili zatrudnienie i dostępność do finansowania zewnętrznego. Natomiast, gorzej ocenili sytuację firmy i jej finanse. Wysokość podatków, konkurencja innych firm i koszty pracy to najważniejsze bariery rozwoju firm w województwie.

W tym roku, tematem specjalnym siódmej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm” Banku Pekao SA są inwestycje w mikro i małych firmach. W województwie kujawsko-pomorskim 51% mikro i małych firm zrealizowało projekty inwestycyjne w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To wyższy wynik niż średnio w kraju, gdzie inwestycje prowadziło 49% firm. Najlepszy pod tym względem był podregion grudziądzki, gdzie inwestowało aż 59% firm. W podregionie bydgosko-toruńskim odsetek ten wyniósł 54%, a w podregionie włocławskim 41%. W najbliższych miesiącach zamierza inwestować 42% przedsiębiorców z Kujaw i Pomorza - to więcej niż w całym kraju, gdzie będzie inwestować 39% firm. Podobnie jak w ubiegłym roku, wiodący pod tym względem ma być podregion bydgosko-toruński (51%), a następnie grudziądzki (40%) i włocławski (31%). Nakłady inwestycyjne były w województwie wyższe niż średnio w kraju.

W województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcy realizują inwestycje, żeby poprawić efektywność (58%), dokonać wymiany środków trwałych (38%) oraz w odpowiedzi na popyt na produkty i usługi firmy na rynku (20%).

W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Właściciele firm chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze języków obcych (26%), specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (25%) oraz marketingu i reklamy (24%).

Odsetek innowacyjnych firm oraz nakłady na innowacje są w województwie kujawsko-pomorskim zbliżone do średniej krajowej. Innowacje produktowe w ostatnich 12 miesiącach wdrożyło 27% mikro i małych firm, przy czym odsetek ten rozłożył się równolegle po podregionach. Natomiast, innowacje procesowe w województwie wdrożyło 13% firm (średnio w kraju odsetek ten wyniósł 17%). Pod tym względem widać wyraźne różnice pomiędzy podregionami: w podregionach bydgosko- toruńskim i grudziądzkim odsetek ten wynosi odpowiednio 18% i 15%, a w podregionie włocławskim zaledwie 6%.

W całym kraju 2016 był dobrym rokiem dla eksporterów. Odsetek eksportujących firm w województwie wzrósł w ujęciu rocznym o 6 pp. i wyniósł 18% (dokładnie tyle samo co średnio w kraju). Najwyższy odsetek firm eksportuje w podregionie bydgosko-toruńskim (23%), a kolejno w podregionie włocławskim (15%) i grudziądzkim (11%). W przyszłym roku, podobnie jak średnio w kraju działalność eksportową zamierza prowadzić 19% firm. Najwięcej eksporterów przybędzie w podregionie włocławskim, gdzie odsetek ten ma wynieść 19%. W podregionie bydgosko-toruńskim odsetek ten nieznacznie spadnie i wyniesie 21%, a w podregionie włocławskim wzrośnie o 1 pp. do 12%.

Jak co roku, w Raporcie Banku Pekao S.A. został wyliczony Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm – miernik nastrojów przedsiębiorców. Średnia wartość Wskaźnika dla województwa (wypadkowa ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy) wyniosła 96,3 pkt[1] i była niższa o 3 pp. od ubiegłorocznego, rekordowego w historii badania wyniku, ale wyższa o ponad 2 pp. od średniej z lat 2010-2015 (94,6). Dla porównania średnia dla kraju to 97 pkt. Najlepiej zarówno ubiegłe 12 miesięcy, jak i przyszłe ocenili przedsiębiorcy z podregionu bydgosko-toruńskiego (Ogólny Wskaźnik wyniósł tu aż 99 pkt). Najbardziej sceptyczni są przedsiębiorcy z podregionu włocławskiego (Wskaźnik wyniósł tu 93 pkt).

Wskaźnik Koniunktury to wypadkowa wyników badania dla 8 obszarów: oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji branży i firmy, przychodów i wyniku finansowego firmy, zatrudnienia, długości oczekiwania na zapłatę oraz dostępu do finasowania. Kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy bardzo wysoko ocenili zatrudnienie i dostępność do finansowania zewnętrznego. Natomiast, niżej od średniej krajowej ocenili sytuację firmy i jej finanse.

Przedsiębiorcy byli również proszeni o skwantyfikowanie barier, gdzie 1 to brak bariery, a 5 to bardzo ważna bariera. Średnia wartość barier w województwie wzrosła w ujęciu rocznym i wynosiła 2,83 pkt (dla porównania średnia w kraju wynosiła 2,78 pkt). Najważniejsze bariery rozwoju firm to wysokość podatków, konkurencja innych firm i koszty pracy.

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 314 z województwa kujawsko-pomorskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów). Jest dostępny wraz z poprzednimi edycjami na stronie https://www.pekao.com.pl/mis/raport_SME/.

 

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2016 r. na poziomie 17,6%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao SA w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

 

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741