Komunikat prasowy

12.05.2015

Konsekwentny wzrost kredytów dzięki sile kapitału

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2015 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 624 mln złotych, czyli na poziomie zbliżonym do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Zostało to osiągnięte dzięki kontynuacji dwucyfrowego wzrostu kredytów oraz dalszemu ograniczeniu kosztów działalności, pomimo negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych oraz presji regulacyjnej.  Bank osiągnął zwrot na kapitale ROE na poziomie 10,3%, utrzymując wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1 17,6%.

Zysk operacyjny Banku wzrósł o +3,8% r/r do poziomu 1007 mln zł, dzięki poprawie dochodów operacyjnych o +1,0% r/r, przy jednoczesnej obniżce kosztów operacyjnych o  -2,3% r/r (z wyłączeniem BFG).

Dochody operacyjne Banku wzrosły do poziomu 1 808 mln zł, dzięki dynamicznemu wzrostowi wolumenów oraz poprawie wyniku z działalności handlowej, co pozwoliło skompensować skutki obniżki stóp procentowych oraz redukcji stawki opłat interchange.

Wynik odsetkowy netto osiągnął poziom 1043 mln zł dzięki wzrostowi wolumenów częściowo kompensującemu widoczną na całym rynku presję na marżę odsetkową. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 481 mln zł dzięki poprawie wysokości opłat z działalności kredytowej oraz z rynku kapitałowego, co częściowo skompensowało skutki obniżenia stawki opłat intechange. 

Bank Pekao odnotował dwucyfrowy wzrost wolumenów kredytowych r/r, +10,5%, wsparty pozytywną dynamiką kwartalną +2,3%. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych wzrósł o +13% r/r, osiągając poziom 42 839 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć dwucyfrowy wzrost wartości całego portfela kredytów detalicznych o +11,3% r/r, do poziomu 50 466 mln zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o +9,9% r/r do 73 475 mln zł.

Wolumen depozytów wzrósł o +9,3% r/r dzięki wzrostowi zarówno depozytów detalicznych jak i korporacyjnych. Depozyty detaliczne wzrosły o +6,9% r/r do 57 741 mln zł, a fundusze inwestycyjne o +11,2% r/r do poziomu 17 946 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły o +11,4% r/r osiągając poziom 67 909 mln zł.

Pekao utrzymał doskonałą kontrolę kosztów odnotowując spadek kosztów operacyjnych o -2,3% do poziomu 801 mln zł. Jednocześnie kontrybucja na rzecz BFG wzrosła o 32 mln zł do poziomu 69 mln zł.

Koszty ryzyka, pomimo kontynuacji dynamicznego wzrostu wolumenów kredytów nie uległy zmianie, utrzymując poziom 53 punktów bazowych, analogicznie jak wskaźnik kredytów nieregularnych, który ponownie wyniósł 6,8%.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao, jako jednego z nielicznych banków w Polsce, uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 10 zł na akcję. Decyzja ta była możliwa ze względu na siłę kapitałową Banku, jego bardzo dobre wyniki osiągnięte w teście AQR oraz warunków skrajnych oraz brak istotnej ekspozycji na portfel kredytów detalicznych denominowanych w CHF.

 „Silna baza kapitałowa Banku pozwala nam kontynuować dynamiczną ekspansję kredytową i jednocześnie wypłacać atrakcyjną dywidendę.” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu, CEO Banku Pekao S.A. „Nasz kapitał to owoce wieloletniej ciężkiej pracy naszych pracowników, zaufania klientów oraz zdrowej, długoterminowej strategii”.

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1 kwartału 2015 r. na poziomie 17,6%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2015 r. aplikacja płatności mobilnych PeoPay Banku została okrzyknięta Innowacją Finansową roku 2014 w prestiżowym rankingu Złoty Bankier, a rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013” w konkursie zorganizowanym przez EuropaProperty. Pekao zdobył Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.


 

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER