Komunikat prasowy

10.11.2015

Wzrost i kapitał kluczem do zrównoważonego rozwoju

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 1 854 mln złotych, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu na kapitale ROE 10,4%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%. Bank kontynuował szybszy niż rynek wzrost wolumenów, zarówno w kredytach, rosnących o +11,4%  r/r, jak i w depozytach, które powiększyły się o +6,3% r/r. Wartość nowych kredytów detalicznych udzielonych w ciągu trzech kwartałów przekroczyła 10 miliardów złotych.

Skonsolidowany zysk netto po 9 miesiącach 2015 roku wyniósł 1 854 mln zł, (-8,4% r/r), również dzięki wsparciu wynikiem netto osiągniętym w trzecim kwartale w wysokości 610 mln zł. Wyniki odzwierciedlają solidny rozwój działalności biznesowej, co częściowo skompensowało wpływ czynników zewnętrznych, takich jak spadek stopy lombardowej oraz stawki interchange, a także zwiększone opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych.

Zysk operacyjny brutto wyniósł 2 870 mln zł w efekcie osiągnięcia dochodów operacyjnych w wysokości 5 291 mln zł, na które złożył się spadek wyniku odsetkowego w środowisku niższych stóp procentowych do 3 106 mln zł oraz wynik prowizyjny w wysokości 1 502 mln zł, a także spadek kosztów operacyjnych o -2,2% r/r do wysokości 2 421 mln zł, z wyłączeniem opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych.

Marża odsetkowa netto na poziomie 2,73% odzwierciedla efekt redukcji stóp procentowych.

Pekao odnotował dalsze przyspieszenie wzrostu kredytów o +11,4% r/r, do poziomu 129 541 mln zł, jednocześnie utrzymując solidny wzrost depozytów o +6,3% r/r do poziomu 132 228 mln zł.  

Kredyty detaliczne, wsparte wzrostem kwartalnym o +1,3%, wzrosły o +9,9% r/r i osiągnęły poziom 52 428 mln zł. W ciągu trzech kwartałów szczególnie mocno wzrosła wartość nowych kredytów detalicznych, która przekroczyła 10,1 mld zł.

Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o +12,4% r/r i osiągnął poziom 77 113 mln zł. Wzrost był wsparty solidnym wynikiem kluczowych kredytów korporacyjnych w trzecim kwartale, które wzrosły o +5,2% kw/kw.

W 3 kwartale Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +11,6% r/r do poziomu 60 639 mln zł, co zostało wsparte solidnym wzrostem kwartalnym o +3,3%. Depozyty korporacyjne utrzymano na wysokim poziomie 71 590 mln zł, + 2,2% r/r.

Bank Pekao rósł szybciej niż rynek we wszystkich wybranych segmentach rynku, powiększając swoje udziały rynkowe zarówno w depozytach, jak i kredytach.

Dalszej poprawie uległy wszystkie kluczowe parametry obrazujące jakość aktywów. Koszty ryzyka zostały obniżone do 49 pkt, wskaźnik kredytów nieregularnych zmniejszył się do poziomu 6,3%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 70,8%.  

„Ponownie osiągnęliśmy dobre wyniki, dzięki szybszemu niż rynek wzrostowi wolumenów. Patrzymy z pewnością na naszą zdolność kontynuacji szybszego niż rynek wzrostu, jako że nasza silna baza kapitałowa będzie dodatkowo nabierać na znaczeniu – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 3 kwartału 2015 r. na poziomie 17,7%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2015 r. aplikacja płatności mobilnych PeoPay Banku została okrzyknięta Innowacją Finansową roku 2014 w prestiżowym rankingu Złoty Bankier, a rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013” w konkursie zorganizowanym przez EuropaProperty. Pekao zdobył Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.


 

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
CO_CENTER