KOMUNIKAT PRASOWY

08.11.2017

Wyniki finansowe za 9 miesięcy 2017 r.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2017 r. wyniósł 1 421 mln zł, rosnąc o +6,2% r/r po  wyłączeniu zdarzeń jednorazowych. W trzecim kwartale Bank osiągnął 536 mln zł zysku netto. Wskaźnik ROE wzrósł do 8,7% w warunkach porównywalnych, +0,8 p.p. r/r i został osiągnięty przy wysokim współczynniku wypłacalności Core Tier 1 16,5%. Bank kontynuował dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych (+13,1% r/r), osiągając przy tym rekordowy poziom nowych kredytów detalicznych wynoszący 13 383 mln zł, co oznacza wzrost o +29,0% r/r. 

Po trzech kwartałach bieżącego roku Bank Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 1 421 mln zł. W warunkach porównywalnych[1], z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych zysk wzrósł o +6,2% w ujęciu rocznym. Za trzeci kwartał zysk netto wyniósł  536 mln zł. 

Po trzech kwartałach zysk operacyjny brutto wzrósł  w warunkach porównywalnych o +5,7% do 2 919 mln zł i był wsparty dobrą dynamiką trzeciego kwartału (+3,6% kw/kw), w którym zysk operacyjny przekroczył poziom jednego miliarda złotych i wyniósł 1 002 mln zł. Wzrost zysku operacyjnego był możliwy dzięki poprawie dochodów operacyjnych o +3,0% r/r oraz kontynuacji ścisłej kontroli kosztów.

Dochody operacyjne wyniosły 5 328 mln zł rosnąc o +3,0% r/r, w warunkach porównywalnych,  a dochody podstawowe wzrosły w trzecim kwartale o +1,8% r/r. Wynik odsetkowy netto po 9 miesiącach wzrósł o +4,1% r/r do poziomu 3 403 mln zł, dzięki systematycznemu wzrostowi wolumenów. Marża odsetkowa netto w trzecim kwartale wyniosła 2,79 %, a jej poziom był stabilny dzięki dalszej poprawie struktury aktywów odsetkowych w pełni kompensującej efekt wypłaty dywidendy oraz wygaśnięciu wysoko marżowych obligacji, znajdujących się w portfelu Banku Pekao.

Dochody z tytułu opłat i prowizji wyniosły po 9 miesiącach 2017 r. 1 736 mln zł (-2,3% r/r). Poziom dochodów z tytułu opłat i prowizji odzwierciedla niższą aktywność kredytową klientów korporacyjnych oraz kontynuację przesuwania aktywności klientów do kanałów elektronicznych.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +13,1% r/r do poziomu 56 546 mln zł. Jednocześnie Bank utrzymał ich solidną, wynoszącą +3,2% kw/kw dynamikę w trzecim kwartale. Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o +4,9% r/r, do poziomu 58 033 mln zł z  widocznym przyspieszeniem w trzecim kwartale o +3,8% kw/kw.

Po dziewięciu miesiącach 2017 roku nowe kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +29,0% r/r do rekordowego poziomu 13,4 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 6,9 mld zł.

Po trzech kwartałach 2017 r. Bank osiągnął poziom 74 327 mln zł depozytów detalicznych, co oznacza dwucyfrowy wzrost o +10,0% r/r.  Depozyty korporacyjne wzrosły o +4,5% r/r  i wyniosły 63 331 mln zł.

 Po trzech kwartałach 2017 r. koszty operacyjne były stabilne i wyniosły 2 409 mln zł (-0,1% r/r) w warunkach porównywalnych. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 45,2%, co oznacza poprawę w warunkach porównywalnych o -1,4 p.p. r/r.

Jakość aktywów Banku Pekao utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. Koszty ryzyka w trzecim kwartale wyniosły 46 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,0%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 72,1%.

Pod koniec października Bank przeprowadził proces optymalizacji swojej struktury kapitałowej, poprzez emisję długu  podporządkowanego w wysokości 1,25 mld zł. Wpływ emisji na wskaźnik CT2 wyniósł  ok. 100 pb. Była to pierwsza taka emisja obligacji Banku i została przeprowadzona na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach, a uzyskana cena (6MWIBOR +1,52%) jest najniższa spośród wszystkich, będących na polskim rynku obligacji podporządkowanych banków oraz instytucji ubezpieczeniowych.

„Bank przyspiesza, co jest już widoczne w dynamice kredytów. Wielkość sprzedaży kredytów detalicznych pobiła kolejny rekord, znacząco przyspieszyliśmy również w kredytach korporacyjnych, z dynamiką kwartalną jeszcze lepszą niż w segmencie detalicznym. Rozwijamy naszą ofertę cyfrową, czego dowodem jest PeoPay – aplikacja bankowości mobilnej z najszerszym zakresem funkcji na rynku” - powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

 „Bank kolejny raz pokazał solidne wyniki, stopniowo poprawiając dynamikę głównych linii przychodów. Przeprowadziliśmy z powodzeniem naszą pierwszą emisję obligacji podporządkowanych. Skala popytu oraz rekordowo niskie oprocentowanie tego typu instrumentów na polskim rynku potwierdzają siłę i bezpieczeństwo Banku Pekao S.A.” – powiedział Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Finansowy.

[1] Wynik porównywalny (z wyłączeniem wpływu transakcji VISA 213 mln zł, sprzedaży portfela NPL 121 mln zł oraz uwzględnieniem dodatkowego miesiąca podatku bankowego 41 mln zł na wyniki 2016 r. oraz wyłączeniem ¼ opłaty na rzecz fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 45 mln zł i 30 mln zł odroczonego podatku na wyniki 2017 r. )

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec trzeciego kwartału 2017 r. na poziomie 16,5%).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

 

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy