KOMUNIKAT PRASOWY

26.04.2018

Śląscy przedsiębiorcy z nadzieją patrzą w przyszłość

Wśród właścicieli mikro i małych firm po raz pierwszy od ośmiu lat prym wiodą optymiści – takie są wyniki badań zawartych w raporcie przygotowywanym przez Bank Pekao S.A. Zdecydowanie lepsze nastroje odnotowano również wśród przedsiębiorców w województwie śląskim. Śląskie firmy przychylniej niż „statystyczna polska firma” patrzą też na finansowanie działalności poprzez kredyt bankowy lub leasing. 

Bank Pekao S.A. przygotował ósmą edycję raportu o sytuacji mikro (zatrudniających do 9 osób) i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Według autorów „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju.

Mikro i małe przedsiębiorstwa są istotną częścią polskiej gospodarki: jest ich 1,9 mln, stanowią 99% ogółu wszystkich aktywnych firm, zatrudniają 52% (4,9 mln) pracowników, generują 36% (1,5 biliona złotych) wszystkich przychodów przedsiębiorstw oraz odpowiadają za 25% wszystkich inwestycji (49 mld zł).

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wywiady telefoniczne z właścicielami 6901 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, inwestycji, czy innowacyjności – łącznie osiem zagadnień tematycznych. W województwie dolnośląskim w ramach prowadzonych badań przeprowadzano rozmowy z 836 przedstawicielami mikro i małych przedsiębiorstw. Na potrzeby badań województwo dolnośląskie podzielono na 8 podregionów: Bielski, Bytomski, Częstochowski, Gliwicki, Katowicki, Rybnicki, Sosnowiecki i Tyski.

W skali całego kraju, średnia wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury - OWK (głównego miernika nastroju przedsiębiorców będącego wynikiem raportu) w roku 2017 wyniosła 100,8 punktu. Po raz pierwszy w historii badań wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści. Wskaźnik w tym badaniu był wyższy od najlepszego dotąd roku badawczego 2015 o 2,5 punktu i wyższy od najsłabszego 2012 aż o 11,3 punktu. 

Ogólny Wskaźnik Koniunktury w województwie śląskim był na podobnym poziomie i osiągnął w tym roku poziom 100,81 pkt. Na poziomie podregionów, wskaźnik ten był najwyższy w podregioniem rybnickim (103 pkt.), a najniższy w bytomskim (99 pkt.)

- Nastroje właścicieli firm na Śląsku wyraźnie wzrosły i są na rekordowym poziomie od ośmiu lat. Dynamika wzrostu była wysoka w porównaniu do innych regionów a wskaźnik koniunktury mikro i małych firm, który osiągnął poziom średniej krajowej, w skali kraju plasuje się na siódmym miejscu. Najbardziej na Śląsku wzrosła ocena sytuacji gospodarczej, branży oraz przychodów. Na wysokim poziomie utrzymał się wskaźnik oceny zatrudnienia, to znak że firmy z województwa śląskiego nadal szukają pracowników – powiedział Michał Domański, ekspert w Biurze Funduszy UE Banku Pekao 

Na poziomie kraju, wzrost zadowolenia odnotowano we wszystkich ośmiu badanych obszarach nastrojów. W stosunku do poprzedniego roku najbardziej poprawiła się ocena ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (aż 10,4 punktów w skali), sytuacji branży (+6,5 pkt) oraz ocena sytuacji firmy oraz jej przychodów (odpowiednio + 4,5 i 4,3 pkt).  Trendy w nastrojach przedstawione w badaniu pokrywają się z wynikami indeksów nastrojów GUS dla całej gospodarki i poszczególnych sektorów.

Wśród śląskich mikro i małych firm nastąpiła poprawia nastrojów na wszystkich mierzonych skalach. Największa zmiana zaszła w ocenie sytuacji gospodarczej – przedsiębiorcy ocenili ją o 11 pkt. wyżej niż rok temu (100,3 pkt.) i nieco powyżej średniej krajowej która wyniosła (100,1 pkt.). Nieco lepiej niż rok temu, ale wyżej niż średnia w kraju (100,8 pkt.), śląskie firmy oceniły dostępność finansowania (+1,7 pkt. do poziomu 101,6 pkt.) Przedsiębiorcy w regionie zdecydowanie lepiej  niż rok temu ocenili też sytuację branży (+6,4 pkt. do poziomu 98,4 pkt.). Istotnie polepszyło się postrzeganie przychodów (+4,3pkt do 102,2 pkt.), sytuacji firmy (+3,7 pkt. do 102,8 pkt.) oraz wyników finansowych (o 3,4 pkt. do 101,9 pkt.). Nieco mniej znacznie polepszyło się postrzeganie zatrudnienia (0,5 pkt. do 101,4 pkt.), oczekiwania na zapłatę (+1,5 pkt.) oraz dostępu do finansowania (+1,7 pkt. do 101,6 pkt.). Aczkolwiek ten ostatni wskaźnik był wyższy od średniej ogólnopolskiej (100,8 pkt.).

- Dostęp do finansowania zewnętrznego na Śląsku został oceniony powyżej średniej krajowej, a skłonność do finansowania działalności kredytem systematycznie rośnie. Co istotne, coraz więcej firm korzysta z innych form finansowania, przede wszystkim z leasingu, ale także factoringu, finansowania handlu, czy bankowości transakcyjnej – powiedział Maciej Frej, Dyrektor Regionu Śląskiego Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Banku Pekao. 

W skali całego kraju, zmienia się postawa przedsiębiorców do usług finansowych. Między innymi zmniejszyła się niechęć mikro  i małych przedsiębiorców do zadłużenia. Jeszcze 4 lata temu mówiło o tym 40% firm niekorzystających z kredytu, w aktualnym badaniu już tylko 27%. Natomiast tylko 11% niekorzystających z kredytu mówi o braku dostępu do źródeł finansowania (np. w wyniku braku zdolności kredytowej). Bardzo podobne nastawianie panuje wśród przedsiębiorców na śląsku: 27% zadeklarowało niechęć do zadłużenia, a 9% brak możliwości skorzystania z kredytu z powodu braku zdolności kredytowej. Śląscy przedsiębiorcy częściej niż przeciętna firma w kraju korzystają z kredytu bankowego (22% vs. 18%), a także leasing (19% vs. 17%). Najczęściej po kredyt bankowy sięgają firmy z podregionu rybnickiego (33%) i sosnowieckiego (28%), a najmniej chętnie z bielskiego (13%). W korzystaniu z leasing przoduje podregion rybnickiego (29%), a najmniej chętnie z tej formy finansowania korzystają podmioty z podregionu bytomskiego (9%).

W badaniu województwa śląskiego odnotowano też duże różnice między podregionami w podejściu do inwestycji oraz eksportu. Jeśli chodzi o deklarowane wydatki inwestycyjne w 2017, województwo śląskie plasuje się nieco poniżej średniej krajowej. Wydatki inwestycyjne zadeklarowało 49% mikro i małych firm w skali kraju i 45% ankietowanych podmiotów w województwie śląskim. Największy odsetek inwestorów pojawił się w podregionie gliwickim (54%), a najmniejszy w podregionie częstochowskim i bielskim (38% i 41%). Nie było jednak różnicy między średnią dla województwa i kraju jeśli chodzi o deklarowany eksport w 2017 roku (16%). Mimo małego odsetka inwestorów, podregion częstochowski przoduje, jeśli chodzi o liczbę eksporterów: działalność eksportową deklarowało 35% firm z tego podregionu, w pozostałych regionach odsetek eksporterów był znacząco niższy (od 9% do maksymalnie 19% ankietowanych firm).

Jeśli chodzi odsetek firm wdrażających innowacje produktowe, województwo śląskie nie odbiega znacznie od średniej ogólnopolskiej (odpowiednio 25% Ii 26%), ale jest nieznacznie ponad średnią jeśli chodzi o innowacje produktowe (19% vs. 17%). Największy odsetek innowacyjnych makro  i małych firm jest w podregionie tyskim (32% deklaruje innowacje produktowe), częstochowskim (31% deklaruje innowacje produktowe) iI bielskim (28% deklaruje innowacje procesowe).

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741