Komunikat prasowy

03.02.2019

Oświadczenie Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., w związku z szeregiem publikacji na temat warunków kredytowych dla realizacji przedsięwzięcia budowy wieżowców w Warszawie, odnosi się do pojawiających się zarzutów:   

1. Udzielenie kredytu na 300 mln EUR 

Analiza dostępnych w przestrzeni publicznej dokumentów nie daje podstaw do twierdzeń, iż Bank udzielił kredytu 300 mln EUR (1.3 mld zł) na budowę wieżowców. Jednocześnie oświadczamy, że Bank nie upublicznia, ani nigdy nie upublicznił żadnych dokumentów jakiejkolwiek transakcji. Pojawiające się w przestrzeni publicznej dokumenty wskazywałyby, że jest to rodzaj term sheet, oznaczającego wyłącznie wstępne uzgodnienie parametrów finansowania, wymagającego pozytywnego due diligence.

Nie jest to umowa kredytowa i - co istotne - dotyczy wyłącznie kwot na finansowanie wstępnej części projektu. Dokument taki dotyczy zatem kwot nieporównanie niższych niż kwota ewentualnego finansowania końcowego. 

Chcielibyśmy podkreślić, że zgodnie z polityką kredytową Banku udzielenie jakiegokolwiek kredytu uzależnione jest od pozytywnego badania stanu prawnego nieruchomości i inwestycji, a następnie zawarcia bardzo szczegółowej umowy kredytowej. Udzielenie kredytu wymaga spełnienia szeregu formalnych i proceduralnych wymogów zgodnie z polityką kredytową Banku i jego wewnętrznymi procedurami. 

2. Kredytowanie prac przygotowawczych 

Kredytowanie prac przygotowawczych jest standardowym elementem procesu inwestycyjnego. Banki, podpisując term sheet (warunki wstępne udzielenia kredytu, wymagające pozytywnego due diligence) na prace przygotowawcze, zazwyczaj rezerwują sobie udział w inwestycji ostatecznej. Jest to częste działanie banków, dzięki któremu mogą zapewnić sobie udział, a tym samym zyski, w finansowaniu inwestycji docelowej. Udział w kredytowaniu prac przygotowawczych nie oznacza jednak automatycznie zgody na udzielenie kredytu na finalną inwestycję, bądź też 100% w niej udziału. 

3. Rata i odsetki spłacone na koniec okresu kredytowania fazy przygotowawczej 

Tego rodzaju warunki są w pełni rynkowe i stosowane w polskiej i międzynarodowej bankowości. Spłata całej kwoty finansowania pod koniec umowy nosi nazwę tzw. raty balonowej i stosowana jest także dla finansowania przedsięwzięć deweloperskich. Jak wynika z dostępnych publicznie dokumentów, kwota odsetek miała być regulowana na bieżąco.   

4. Dokumenty bankowe przygotowywane w języku obcym 

Bank Pekao S.A. działa według najwyższych standardów i sporządza dokumentację w zależności od zapotrzebowania klientów. Dokumenty bankowe w językach obcych często pojawiają się, gdy w transakcji biorą udział osoby niewładające językiem polskim. Jest to standardowe i powszechne działanie banków.  

5. Udzielenie kredytu na 15,5 mln Euro na finansowanie prac przygotowawczych projektu 

W przestrzeni publicznej pojawiają się sumy 11 i 4.5 mln euro na finansowanie prac przygotowawczych. Jednocześnie oświadczamy, że Bank nie upublicznia, ani nigdy nie upublicznił żadnych dokumentów jakiejkolwiek transakcji.

Niektórzy publicyści błędnie sumują te kwoty, chociaż analiza dostępnych publicznie dokumentów wskazuje wyraźnie na fakt, iż kwota wstępnego ewentualnego finansowania została zmniejszona z kwoty 11 mln euro do kwoty 4,5 mln euro.

Kwot tych w żadnych razie nie należy sumować. Sumowanie tych kwot może prowadzić do błędnych wniosków co do rynkowości transakcji omawianej na podstawie publicznie dostępnych dokumentów. Raz jeszcze podkreślamy: warunki kredytu uzależnione są od wyniku przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości i inwestycji, procesu weryfikacji, a następnie zawarcia bardzo szczegółowej umowy kredytowej. 

6. Finansowanie dla podmiotu bez historii działania

Bank Pekao S.A. uczestniczy w bardzo wielu przedsięwzięciach zmierzających do realizacji budowlanych inwestycji. Standardem jest, że do realizacji każdego takiego zadania tworzone są podmioty prawne, które będą zawierały wszelkie umowy związane z takim zadaniem. Podmioty takie, tak zwane SPV - Special Purpose Vehicle - są podmiotami bez historii wcześniejszego działania. Jest to standardem w realizacjach polskich i międzynarodowych inwestycji z obszaru nieruchomości komercyjnych.  

7. Udzielenie finansowania na prace przygotowawcze bez zabezpieczenia 

Standardowym działaniem Banku Pekao S.A. jest uzyskiwanie zabezpieczeń w przypadku udzielania finansowania. W tym przypadku - co jasno wynika z dostępnych publicznie dokumentów - wartość zabezpieczeń znacząco przewyższa kwoty wskazane w tych dokumentach.  

8. Udział Prezesa Zarządu Banku w rozmowach z inwestorami 

W przypadku transakcji o dużej skali, standardem jest, że prezesi zarządów banków spotykają się z inwestorami i biorą udział w omawianiu takich przedsięwzięć.

9. Bank Pekao S.A. jest bankiem komercyjnym  

Bank oświadcza, że jest bankiem w pełni komercyjnym. Publikowanie informacji nieprawdziwych na temat jego działania w tej sprawie uderza w cały akcjonariat Banku, który - według wiedzy Banku - w ponad dwóch trzecich jest całkowicie prywatny i nie związany ze Skarbem Państwa. Przestawione wyjaśnienia powinny zakończyć spekulacje na temat działań Banku w tej sprawie i wskazać, że Bank Pekao S.A. działał tutaj jak każdy inny bank komercyjny. 

Ponadto Bank Pekao S.A. oświadcza, że ze względu na obowiązująca tajemnicę bankową nie może przedstawić szczegółów przygotowywanych transakcji. Powyższe oświadczenie Banku opiera się wyłącznie na analizie dokumentów, które znalazły się w obiegu publicznym. 

Powyższe wskazuje, iż transakcje Banku i sposób ich przygotowania nie odbiegają od warunków rynkowych istniejących w branży bankowej i deweloperskiej. Spełnione są również wszelkie procedury wewnętrzne Banku. Twierdzenie, iż Bank Pekao S.A. bierze udział w transakcjach nierynkowych są nieuprawnione i mogły być sformułowane wyłącznie przez osoby spoza branży finansowej lub na podstawie wyłącznie wybiórczych materiałów. 

 

Bank Pekao S.A.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc