Komunikat prasowy

09.05.2019

Bank Pekao SA: silny wzrost wyników operacyjnych wsparty najwyższą dynamiką w bankowości detalicznej od dekady. Pozytywny wpływ realizowanej transformacji cyfrowej na efektywność Banku

 

  • Zysk netto Banku Pekao po pierwszym kwartale po wyłączeniu kosztów regulacyjnych wzrósł
    o blisko 14 proc. dzięki wyraźnym wzrostom komercyjnym w kluczowych segmentach biznesu oraz dyscyplinie kosztowej. Motorem wzrostów była bankowość detaliczna, która zanotowała dalsze przyśpieszenie przychodów osiągając w pierwszym kwartale największą dynamikę od dekady
  • Nominalnie wynik netto obniżył się do poziomu 242 mln zł – ze względu na wzrost o ponad 200 mln zł opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Pekao przyśpiesza akcję kredytową odnotowując dwucyfrowy wzrost wolumenów kredytów
    w kluczowych segmentach biznesowych
  • Bank utrzymuje wysokie tempo akwizycji nowych klientów – liczba nowo otworzonych rachunków wzrosła w ujęciu rocznym o 40 proc. Z sukcesami realizuje strategię pozyskiwania młodych klientów – największe, 57 proc. tempo wzrostu odnotowuje w grupie młodzieży
  • Pekao realizuje transformację cyfrową – przyspiesza i automatyzuje procesy, stawia na omnikanałowość z większą rolą zdalnych kanałów sprzedaży. Liczba klientów mobilnych Banku wzrosła o 31 proc. r/r do 1,3 mln osób
  • Bank rekomenduje 6,60 zł dywidendy na akcję (1,732 mld zł nominalnie) z zysku za 2018. Kolejny rok z rzędu wypłaci najwyższą dywidendę w sektorze.

Wynik operacyjny brutto wzrósł o 9 proc. na skutek ścisłej kontroli kosztów i dwucyfrowej dynamiki dochodów komercyjnych. Liderem tych wzrostów była bankowość detaliczna, która wypracowała najlepszy od dekady, 12-proc. przyrost dochodów w Pekao. ROE przy linowym rozłożeniu kosztów BFG wzrosło 0,4 p.p. r/r i wyniosło 9,1 proc.

– Działalność operacyjna w pierwszym kwartale daje nam silne podstawy, aby 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla Banku. Jednocześnie jest to okres zaawansowanej cyfrowej transformacji, której efekty będą pozytywne zarówno dla klientów, pracowników, jak i akcjonariuszy. Jej pierwsze efekty są już widoczne w naszych wynikach – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.Przechodzimy na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, a większość powtarzalnych czynności i procesów jest sukcesywnie automatyzowana.

We wszystkich najważniejszych obszarach biznesowych Bank Pekao odnotował wyraźny wzrost wolumenów kredytów – w skali całej instytucji dynamika akcji kredytowej zwiększyła się do 8,3 proc. r/r znacząco przyspieszając wobec czwartego kwartału 2018 r. Na tak dobre wyniki złożyły się dwucyfrowe wzrosty we wszystkich kluczowych segmentach: produktach kredytowych dla sektorów MŚP i MID (16,2 proc.), pożyczce gotówkowej (14,8 proc.) oraz produktach hipotecznych (10,9 proc.).

Bank Pekao z sukcesami pozyskuje także nowych klientów – liczba nowo otworzonych rachunków wzrosła w ujęciu rocznym o 40 proc.  W ciągu pierwszych trzech miesięcy konto w Pekao otworzyło 113 tys. klientów, co stawia Bank w dobrej pozycji do powtórzenia strategicznego celu 400 tys. akwizycji klientów w całym 2019 roku. Największy wzrost (57 proc.) liczby klientów miał miejsce w grupie młodzieży w wieku 13 – 17 lat, co wpisuje się w strategię pozyskiwania młodych klientów przez Bank.

Efektywna działalność komercyjna (w tym wysokie tempo akwizycji klientów) i wzrosty wyników finansowych odbywają się przy ścisłej kontroli nad kosztami działania i kosztami ryzyka – Bank niezmienne utrzymuje najniższe koszty ryzyka wśród dużych polskich banków. Po wyłączeniu kosztów regulacyjnych (BFG i KNF), zarówno roczna, jak i kwartalna dynamika kosztów operacyjnych jest ujemna i zdecydowanie poniżej dynamiki wskaźnika inflacji CPI. Co istotne, Bank skutecznie kontroluje koszty, pomimo nakładów na strategiczne projekty związane z transformacją operacyjną i digitalizacją. Wskaźnik koszty/dochody w pierwszym kwartale spadł o 2 pp. r/r do poziomu 44 proc., przybliżając Pekao do strategicznego celu na 2020 r. czyli wskaźnika poniżej 40 proc.

Transformacja cyfrowa Pekao

Poprzez zmianę formatów oddziałów, rozwój spersonalizowanych kanałów cyfrowych, uproszczenie procesów w sprzedaży i obsłudze klienta, Pekao realizuje strategię cyfrowej transformacji mającą przynieść wymierne efekty w postaci większej efektywności operacyjnej i wygody dla klientów. W zakresie uproszczenia procesów, transformacja cyfrowa to na przykład skrócenie czasu obsługi i otwieranie konta w 7 min. (zamiast 40 min. w przeszłości) czy zautomatyzowanie 90 proc. decyzji kredytowych pożyczek gotówkowych.

Bank chce wyznaczać nowe trendy w zakresie cyfryzacji usług bankowych poprzez takie rozwiązania, jak konto na selfie w aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych, a już wkrótce również dla mikroprzedsiębiorców, omnikanałowe rozwiązania czy otwarta platforma finansowania – nowatorskie rozwiązanie dla firm w zakresie finansowania handlu.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER