KOMUNIKAT PRASOWY

06.11.2019

W III kw. powtarzalny zysk netto Banku Pekao S.A. wzrósł dwucyfrowo

  • W III kw. 2019 r. skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao – po wyłączeniu jednorazowej rezerwy na orzeczenie TSUE w zakresie pożyczek konsumenckich – kolejny kwartał z rzędu utrzymał dwucyfrową dynamikę wzrostu. Z kolei raportowany wynik netto wzrósł w okresie lipiec – wrzesień o ponad 8 proc. do 656 mln zł z 606 mln zł w III kw. 2018 r. przy wzroście kwartalnego ROE do 11,7 proc.
  • Dynamika dochodów podstawowych przyspieszyła w III kwartale do 8,4 proc. r/r z 7,4 proc. r/r kwartał wcześniej.
  • Tempo przyrostu akcji kredytowej w kluczowych segmentach biznesu pozostało dwucyfrowe z 12–proc. wzrostem dochodów komercyjnych.
  • Na koniec września Pekao miało 35 proc. więcej aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, a kwartalna sprzedaż brutto kont osobistych w III kw. osiągnęła rekordowy poziom 134 tys.

 – W trzecim kwartale 2019 roku wyniki operacyjne Banku Pekao ponownie rosły dwucyfrowo,  co stawia nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Mamy ambicję, by w przyszłym roku jeszcze przyspieszyć to tempo, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej, ofercie przyjaznych dla klientów technologii i ścisłej kontroli kosztów. Z punktu widzenia zarządu ważne jest, że to wzrost zrównoważony, obejmujący każdy z kluczowych obszarów bankowości detalicznej i korporacyjnej i że osiągamy go, mimo zaawansowanych zmian prowadzonych w naszej organizacji – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A

Szybsza dynamika dochodów podstawowych

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku pozytywna dynamika dochodów podstawowych przyspieszyła w III kwartale 2019 r. do poziomu 8,4 proc., a dochody podstawowe były wyższe o 2,2 proc. niż kwartał wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek urósł w trzecim kwartale tego roku o prawie 11 proc. do 1,39 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., głównie dzięki wyraźnym wzrostom wolumenów, zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej. Dwucyfrowa dynamika działalności komercyjnej pozwoliła zniwelować efekt wypłaty dywidendy za 2018 i utrzymać marżę odsetkową na niezmienionym poziomie wobec II kwartału 2019 r.

Z kolei wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 643 mln zł i zwiększył się o 3,8 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w trzecim kwartale 2018 roku, głównie dzięki wyższym prowizjom za udzielanie kredytów, wyższym prowizjom związanym z działalnością kartową, wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi z klientami oraz skutecznym inicjatywom cross – sellingowym.

Ekspansja akcji kredytowej

Roczna dynamika akcji kredytowej po III kwartale wyniosła 8 procent. W kluczowych segmentach bankowości detalicznej łącznie (kredyty hipoteczne i konsumpcyjne) dynamika ta wyniosła 10,1 proc., a w przypadku bankowości dla firm (segment MID oraz MŚP) wzrost wyniósł 14,3 proc.

Kolejny kwartał z rzędu ekspansja odbywała się przy zachowaniu ostrożnego podejścia do kosztów ryzyka. Bank Pekao pozostaje liderem zarządzania ryzykiem kredytowym w gronie dużych krajowych banków. Koszty ryzyka po trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 41 pb, zgodnie z szacunkami zarządu na 2019 rok i były nieznacznie, bo o 3 punkty bazowe, wyższe w ujęciu rok do roku.

Bank Pekao S.A. utrzymuje silną bazę kapitałową oraz profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy wyniósł 17,2 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15,5 proc. na koniec września 2019. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7 proc. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4 proc. niż rok wcześniej.

Dynamika kosztów operacyjnych nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Ponadto, w III kw. 2019 zawiązana została jednorazowa rezerwa 29 mln zł na zwrot opłat za kredyty gotówkowe stosownie do wyroku TSUE z września br.

Rośnie baza klientów młodych i mobilnych

Trzeci kwartał 2019 r. był rekordowy pod względem liczby nowo otwartych kont dla klientów indywidualnych. Tylko od lipca do września Bank Pekao otworzył ich 134 tys., czyli 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. bank otworzył łącznie 343 tys. nowych kont „przekorzystnych”. Sprzedaż wsparła m.in. oferta karty rewolucyjnej gwarantującej niskie kursy walutowe w płatnościach za granicą. Wyniki nowo otworzonych kont zbliżają bank do celu trwałej, rocznej akwizycji na poziomie 500 tys. klientów.

Coraz większym zainteresowaniem cieszyła się także formuła otwierania rachunków bieżących na „selfie”, którą Pekao wprowadziło jako pierwszy bank w Polsce. Dzięki temu, w minionym kwartale nowe konta zainicjowane w kanałach zdalnych stanowiły okresowo nawet 20 proc. wszystkich nowo zakładanych rachunków.

Pekao nadal umacniało wiodącą pozycję wśród banków skoncentrowanych na pozyskiwaniu młodych klientów. Co drugie konto otwarte w III kwartale 2019 r. było założone przez osoby w wieku do 26 lat. Największy wzrost liczby klientów nastąpił w grupie młodzieży 13 – 17 lat, a liczba pozyskanych nowych klientów była dwukrotnie większa w porównaniu do III kwartału 2018 roku.

Otwarcie banku na młodych i mobilnych klientów przełożyło się na najlepszy kwartał pod względem wzrostu liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Liczba ta wzrosła w trzecim kwartale 2019 r. o 244 tys. i na koniec września sięgnęła 1,6 mln osób, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej.

Więcej finansowania dla OZE

Chcemy mocniej angażować w projekty finansowania energetyki niekonwencjonalnej i odnawialne źródła energii: energetykę wiatrową, fotowoltaikę czy elektrownie gazowe. Będziemy również wspierać projekty, które unowocześniają energetykę konwencjonalną i zmniejszają jej emisyjność – podkreślił prezes Michał Krupiński.

Już teraz Bank Pekao coraz chętniej finansuje branżę energetyki odnawialnej, a udział sektora tradycyjnej energetyki w portfolio kredytowym Pekao stopniowo się zmniejsza. I tak na przykład w III kwartale tego roku dla klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych zabezpieczony bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w czerwcu 2019 i październiku 2019 EBOiR zainwestował 209 mln zł w obligacje Pekao, a bank zobowiązał się przeznaczyć równowartość 150 proc. wartości inwestycji EBOiR na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną. W maju 2019 r. udzielił kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce; a w kwietniu podpisał umowę na linię finansową dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim na inwestycje w efektywność energetyczną.

 Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm

Bank Pekao mocno stawia również na wpieranie eksportu polskich firm. Dedykowany planującym wyjście za granicę firmom Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu pracuje z eksporterami w ponad 40 krajach świata.

Pekao szacuje, że dzięki jego wsparciu, polskie firmy mają możliwość realizowania kontraktów zagranicznych wartych około 1 mld zł. Obecnie, dzięki zawartym od początku br. roku przez Pekao umowom finansowania eksportu, polscy eksporterzy są już w trakcie realizowania kontraktów
na ponad 0,5 mld zł oraz mają zabezpieczone finansowanie na kolejne i potencjalne kontrakty eksportowe o wartości kilkuset milionów złotych.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Posiadając drugą, co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje, co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741