KOMUNIKAT PRASOWY

12.05.2020

Bank Pekao S.A. przygotowany na wyzwania pandemii COVID-19 i bardziej wymagające warunki otoczenia gospodarczego. Dobre wyniki pierwszego kwartału 2020

W I kw. 2020 r. Bank Pekao S.A. poprawił powtarzalny zysk netto i utrzymał dwucyfrowe wzrosty dochodów komercyjnych w kluczowych obszarach biznesowych. Wysoka baza kapitałowa, bezpieczny profil płynnościowy oraz ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem dają bankowi silną pozycję, aby sprostać wyzwaniom spadku aktywności gospodarczej i umocnić pozycję konkurencyjną w obliczu pandemii COVID-19. W kolejnych miesiącach bank jeszcze mocniej postawi na digitalizację i wzrost efektywności.

  • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. w I kwartale 2020 r. wzrósł w warunkach porównywalnych r./r. o 13 proc. dzięki utrzymaniu wysokiego tempa działalności komercyjnej oraz ścisłej kontroli kosztów;
  • Grupa Banku Pekao nieustanie utrzymuje solidną bazę kapitałową – na poziomie Tier 1 i TCR odpowiednio 14,5 proc. i 16,4 proc. oraz bezpieczny profil płynnościowy i finansowania – relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88 proc. oraz wskaźnik LCR na poziomie 178 proc.;
  • Bank kontynuuje strategię konserwatywnego zarządzania profilem ryzyka. W obliczu spodziewanego pogorszenia warunków makroekonomicznych w związku z epidemią COVID-19, zawiązał rezerwę na prognozowany spadek jakości portfela w kwocie prawie 200 mln zł, co spowodowało spadek r/r nominalnego zysku netto;
  • W warunkach pandemii COVID-19 Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizuje działania strategiczne skoncentrowane na dalszym podnoszeniu efektowności i transformacji operacyjnej. Bank utrzymał pozycję lidera efektywności kosztowej. Wskaźnik C/I (z wyłączeniem kosztów zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej) w I kw. 2020 r. wyniósł 41,6 proc. i był ponad 2,5 p.p. niższy r/r.

 - Pierwszy kwartał 2020 roku jest zapowiedzią trudnego dla światowej i polskiej gospodarki roku. Pekao wchodzi w ten okres bardzo dobrze przygotowany, z odpowiednio zbilansowanym profilem biznesowym, wysoko skapitalizowany i z dobrej jakości portfelem kredytowym. Jednocześnie bank na przestrzeni ostatnich lat oraz ostatnich miesięcy naznaczonych pandemią COVID-19 podjął szereg działań w zakresie transformacji operacyjno-cyfrowej, dzięki którym możemy być blisko naszych klientów w obliczu epidemii. Mamy solidne podstawy, by twierdzić, że Pekao jest bardzo dobrze przygotowany na wymagające warunki otoczenia biznesowego, których obecnie doświadczamy mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Solidna dynamika wzrostu dochodów z podstawowej działalności

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. w I kwartale 2020 r. wzrósł w warunkach porównywalnych r/r. o 13 proc., głównie dzięki kontynuacji dynamicznego rozwoju działalności komercyjnej oraz ścisłej kontroli kosztów. Nominalny zysk netto był niższy o 23 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - przyczyniły się do tego ostrożnościowo zawiązane odpisy na szacowane pogorszenie się portfela kredytowego w związku z pandemią COVID-19 w kwocie prawie 200 mln zł.

W I kwartale 2020 roku Bank Pekao S.A. odnotował dwucyfrową dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych (+11 proc.). Złożyły się na nią wzrosty osiągnięte w trzech pionach biznesowych: bankowości detalicznej i prywatnej (+8 proc.), bankowości MŚP (+18 proc.) oraz bankowości korporacyjnej (+18 proc.). Wyniki te zostały wsparte dynamicznym wzrostem wolumenu kredytów (o +8 proc.) i skuteczną akwizycją klientów oraz sprzedażą kont osobistych, która w analizowanym kwartale wyniosła 125 tys. rachunków (+12 proc. rok do roku).   

Wynik z tytułu odsetek wzrósł w I kw. w ujęciu rok do roku o prawie 10 proc. do 1428 mln zł, dzięki zarówno wyższym wolumenom kredytowym oraz depozytowym, jak i lepszej marży. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o blisko 2 proc. do 614 mln zł, głównie z uwagi na dobre wyniki osiągnięte w obszarze transakcji walutowych z klientami oraz działalności brokerskiej. 

Silna pozycja bilansowa i  konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem

Bank Pekao S.A. jest jednym z najlepiej przygotowanych banków w Polsce do oczekiwanego pogorszenia koniunktury, czego potwierdzeniem jest czołowa pozycja banku w ostatniej edycji europejskich stress-testów EBA. Ekspozycja banku na kredyty we frankach szwajcarskich jest marginalna. Bank posiada dobrze zdywersyfikowany portfel kredytów ze znacząco mniejszą ekspozycją na bardziej zagrożone segmenty rynku. Tylko 8 proc. całego portfela kredytów to kredyty korporacyjne i SME dla branż bezpośrednio narażonych na wpływ epidemii.

Bank Pekao S.A. utrzymuje wysoką bazę kapitałową, dodatkowo wzmocnioną poprzez zatrzymanie zysku netto za rok 2019. Na koniec marca 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,4 proc, a Tier1 14,5 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów w wysokości prawie 90 proc.

Bank Pekao S.A. w obliczu epidemii i spodziewanego znaczącego spadku aktywności gospodarczej kontynuuje swoje ostrożne, konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem i już w pierwszym kwartale zawiązał rezerwy w związku z pandemią COVID-19 na poziomie ok. 200 mln zł. W związku z tym łączny wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2020 r. wyniósł 331 mln zł i był trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. W efekcie koszty ryzyka w I kwartale 2020 r. wyniosły 0,83 proc., natomiast w warunkach porównywalnych wyniosłyby ok. 0,33 proc., co potwierdza bardzo dobrą jakość portfela.

 Wsparcie dla klientów i społeczności lokalnych

Ważnym elementem działalności Banku Pekao S.A. w I kw. 2020 r. była odpowiedź na  diametralną zmianę sytuacji rynkowej, jaką był wybuch pandemii COVID-19 i związane z tym znaczące ograniczenie działalności gospodarczej. Bank, z myślą o klientach, jeszcze w marcu wprowadził do oferty w pełni zdalną możliwość wnioskowania o zawieszenie spłaty rat kredytów - zarówno dla firm, jak i dla klientów indywidualnych. W ostatniej dekadzie marca, dzięki nowej umowie Pekao  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, klienci banku z segmentu MŚP mogli skorzystać z korzystniejszych warunków gwarancji de minimis.

W kwietniu do oferty banku weszły kolejne gwarancje BGK na kredyty dla przedsiębiorstw w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej wartości 15 mld zł. Bank Pekao S.A. już wkrótce będzie posiadał w ofercie 11 programów pomocowych dla mikro, małych i dużych firm, które wykorzystują krajowe środki publiczne lub fundusze europejskie. Ponadto dla bezpieczeństwa i wygody klientów w okresie pandemii wprowadził możliwość całkowicie zdalnego zakładania kont i podpisywania dokumentów w bankowości elektronicznej przez firmy oraz pożyczkę ekspresową online dla małych i średnich przedsiębiorstw do kwoty 750 tys. zł.

Działalność Pekao nie ograniczała się tylko do działalności biznesowej. Bank, jako instytucja odpowiedzialna społecznie, przekazał 5 mln zł na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, które na co dzień walczą z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Fundacja Pekao przekazała 23 tys. maseczek ochronnych medykom, strażakom oraz seniorom. Bank prowadzi również kampanię edukacyjno-informacyjną, w której zachęca seniorów do aktywnego korzystania z internetu, w tym również do bankowania on-line bez wychodzenia z domu.

Dalsza digitalizacja banku

Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizuje strategię cyfrowej transformacji, którą jeszcze przyspieszył w obliczu pandemii COVID-19. Innowacyjne rozwiązania i metody pracy przynoszą najlepsze w historii wyniki w kluczowych obszarach. Bank Pekao S.A. ma ponad 1,7 mln aktywnych klientów mobilnych – o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Niedawno bank wprowadził nową wersję aplikacji mobilnej PeoPay, która zapewnia jeszcze większą wygodę i intuicyjność. Pod koniec ubiegłego roku bank udostępnił klientom nową bankowość internetową Pekao24, której używa już ponad 2,5 mln aktywnych użytkowników. Ponadto Pekao, jako pierwszy w Polsce, wprowadził możliwość zakładania konta na selfie, dziś tą metodą otwieranych jest ok. 22 proc. kont w banku.

Blisko 50 proc. pożyczek gotówkowych jest sprzedawanych w kanałach cyfrowych. Liczba przeprowadzonych przez klientów Pekao transakcji BLIK wzrosła w ciągu roku ponad trzykrotnie. Ponad 500 tys. klientów banku wykonało w ostatnim kwartale przynajmniej jedną transakcję za pomocą BLIK – to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Aktualnie trwa real life stress test procedur, technologii i modeli biznesowych banków. Tylko w czasie trwania pandemii uruchomiliśmy otwieranie rachunków firmowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w całkowicie zdalnym procesie z wykorzystaniem wideoweryfikacji. Wprowadziliśmy także zdalne podpisywanie dokumentów przez firmy w PekaoBiznes24. Udostępniliśmy przedsiębiorcom możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe oraz subwencje finansowe z Tarczy Finansowej PFR za pomocą naszych systemów bankowości elektronicznej. Codziennie stawiamy przed sobą nowe wyzwania technologiczne, a testy z ich implementacji zdajemy celująco podkreśla Leszek Skiba.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych
i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741