KOMUNIKAT PRASOWY

05.08.2020

Bank Pekao S.A. w II kw. dobrze poradził sobie w warunkach pandemii dzięki kontroli kosztów i digitalizacji

W II kw. 2020 r. na wyniki Banku Pekao wpłynęła epidemia COVID-19, która przełożyła się na decyzje NBP o obniżkach stóp procentowych i znaczące ograniczenie aktywności gospodarczej. W obliczu niepewnego otoczenia bank kontynuował politykę odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem intensyfikując monitoring portfela oraz tworząc dodatkowe odpisy kredytowe. Inicjatywy kosztowe, wdrożenia kolejnych produktów cyfrowych wraz ze zdywersyfikowanym portfelem kredytowym pozwoliły bankowi ograniczyć negatywny wpływ epidemii COVID-19 na wyniki finansowe.

  • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao za II kw. wyniósł 359 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38 proc. głównie z powodu dodatkowych, konserwatywnie zawiązanych odpisów kredytowych związanych z COVID-19. Wspomniany zysk okazał się wyższy od oczekiwanych przez analityków 271 mln zł (średnia prognoz z ankiety PAP);
  • Pomimo sytuacji pandemicznej skala działalności Grupy Pekao rosła. Suma bilansowa na koniec pierwszego półrocza zwiększyła się o 20 proc. r./r. do 235 mld zł, co plasuje Bank Pekao na drugim miejscu w sektorze pod względem sumy aktywów;
  • COVID-19 przyspieszył działania banku nakierowane na efektowność, cyfryzację i transformację operacyjną. Bank intensywnie pracował nad redukcją kosztów działania co zaowocowało nominalnym spadkiem kosztów o 4 proc. r./r. i poprawą wskaźnika C/I do poziomu 41,1 proc.;
  • W pierwszym półroczu Bank Pekao aktywnie wspierał swoich klientów, których dotknęła epidemia COVID-19 oferując im wakacje kredytowe, dostęp do pomocy instytucji państwowych oraz pomocy instytucji unijnych,  wprowadzając narzędzia umożliwiające bezpieczne bankowanie;
  • Bank pozostaje jedną z najbezpieczniejszych instytucji w Polsce i Europie. Cechuje go stabilny bilans, konserwatywna polityka kredytowa oraz wysoki poziom adekwatności kapitałowej i płynności.

 Drugi kwartał i cała pierwsza połowa 2020 roku była dla Banku Pekao trudnym testem warunków skrajnych, jakie stworzyła pandemia COVID-19. Nasze wysiłki z jednej strony koncentrowaliśmy na dostarczeniu klientom elastycznych, dopasowanych do nadzwyczajnych warunków produktów, z drugiej przyspieszaliśmy w zakresie cyfryzacji oraz działań nakierowanych na efektywność i jeszcze lepsze zarządzanie kosztami powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Pekao. – Myślę, że ten test do tej pory zdaliśmy dobrze, a  stopniowe ożywienie w gospodarce obserwowane w drugim kwartale jest dobrym zwiastunem na kolejne miesiące i będzie pozytywnie przekładać się na naszą działalność biznesową.   

 Wzrost skali działalności i silna pozycja bilansowa

Pomimo wpływu pandemii na ograniczenie aktywności ekonomicznej, Bank Pekao osiągnął sumę bilansową w wysokości 235 mld zł, wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Bank Pekao jest jednym z najbardziej odpornych na dekoniunkturę banków, nie tylko w Polsce, ale w skali całej Europy. Świadczy o tym m.in. odpowiednio zdywersyfikowany portfel kredytów czy minimalna ekspozycja na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, które są konsekwencją prowadzonej od lat konserwatywnej polityki kredytowej.

Wskutek prowadzenia konserwatywnej polityki kredytowej, bank posiada dobry jakościowo i odpowiednio zabezpieczony portfel. Na przestrzeni ostatniego kwartału kontynuowane było ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. Pokrycie rezerwami na koniec drugiego kwartału wyniosło 83 proc., co stanowi 2 proc. wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału i w ujęciu r./r. 

Jednocześnie, Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową, dodatkowo wzmocnioną zatrzymaniem zysku za 2019 rok. Na koniec czerwca 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,0 proc, a Tier 1 16,0 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów w wysokości prawie 80 proc. i LCR w wysokości 347 proc.

Poprawa efektywności

Epidemia COVID-19 spowodowała, że Bank Pekao jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektowność. Wskaźnik C/I  w drugim kwartale tego roku obniżył się do 41,1 proc., czyli o 70 punktów bazowych w ujęciu rok do roku (z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji w 2019 roku).

Bank wzmocnił działania kosztowe, które nie tylko krótkoterminowo, ale i w dłuższym horyzoncie czasowym przełożą się pozytywnie na wyniki banku. Już w drugim kwartale koszty spadły w ujęciu rok do roku o 4 proc. Wśród inicjatyw ograniczających koszty wymienić można m.in. takie, jak: renegocjacje umów najmu, ograniczenie kosztów administracyjnych i doradztwa, priorytetyzację projektów zaplanowanych na 2020 rok przy utrzymaniu inwestycji w działania transformacyjne banku.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Bank Pekao posiada jedną z najszerszych ofert gwarancyjnych dla przedsiębiorców w kraju. W drugim kwartale dodatkowo rozszerzył ją o 15 mld zł na dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm z Portfelowej Linii Gwarancyjnej (BGK),  kredyt obrotowy i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z gwarancją EFI EaSi, bezpłatne gwarancje na kredyty dla MŚP w programie COSME (EFI), a także Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza na gwarancje i akredytywy zabezpieczony gwarancją BGK de minimis dla małych i średnich firm. Wprowadzane są kolejne produkty z gwarancjami, m.in. dopłaty BGK do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Pekao ma również istotny udział w dystrybuowaniu środków z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W trakcie trwania programu, od 28 kwietnia przeprocesował wnioski dla ponad 31,6 tys. klientów, którzy łącznie otrzymali kwotę 7,4 mld zł. Udział banku w dystrybucji środków na rynku stanowi 13 proc. Bank w drugim kwartale kontynuował także przyznawanie wakacji kredytowych na wniosek przedsiębiorcy.

Digitalizacja i nowe produkty

W drugim kwartale bieżącego roku Bank Pekao nie zwalniał tempa w zakresie wprowadzania do oferty nowych usług i produktów, szczególnie łatwo dostępnych w kanałach cyfrowych – dla wszystkich grup swoich klientów. W drugim kwartale do klientów trafiła nowa wersja aplikacji mobilnej PeoPay oraz  zupełnie nowa aplikacja PeoPay KIDS – pionierskie rozwiązanie, za pomocą którego dzieci mogą stawiać pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów. Dla małych i średnich przedsiębiorstw stworzona została oferta ekspresowej pożyczki z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą. Wszystkim klientom biznesowym bank umożliwił zdalne otwieranie rachunków oraz podpisywanie dokumentów na odległość.  

Te działania przynoszą konkretne efekty sprzedażowe, a klienci coraz chętniej korzystają z szybkich, wygodnych i bezpiecznych kanałów dostępu do banku. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao zwiększyła się na przestrzeni roku o ponad 430 tys. Rachunki zakładane w banku są coraz częściej bez wizyty w oddziale. Aż 27 proc. klientów korzysta z możliwości zdalnego zakładania konta, w tym poprzez selfie, którą to możliwość Pekao wprowadziło jako pierwsze w Polsce. Blisko 70 proc. pożyczek gotówkowych jest sprzedawanych w kanałach cyfrowych wobec 38 proc. w II kw. 2019 roku.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych
i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741