KOMUNIKAT PRASOWY

11.01.2021

Wznowienie moratorium pozaustawowego – Bank Pekao S.A. 18 stycznia rozpocznie przyjmowanie wniosków

Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) 2 grudnia reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku - tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców. Wznowienie moratorium jest reakcją EBA na skutki drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich UE. Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia, a rozpatrywane najpóźniej do 31 marca.

Wznowione moratorium zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich przy współpracy zrzeszonych w nim banków w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS‑CoV‑2 oraz reaktywacją wytycznych EBA z 2 grudnia 2020 r. Dotychczasowe moratorium pozaustawowe w rozumieniu wytycznych EBA obowiązywało do 30 września 2020 r.

Instrumenty pomocowe są dostępne dla przedsiębiorców uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, jednocześnie spełniających następujące kryteria:

  • W przypadku mikro i małych przedsiębiorców – opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta nie przekracza 30 dni.
  • W zakresie średnich i dużych przedsiębiorców – posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto, na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.

 

Na jakich zasadach mogę zawiesić spłatę rat kredytu w Banku Pekao S.A.?

Dzięki wznowieniu moratorium, Bank Pekao S.A. na wniosek klienta może zawiesić spłatę rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych i dokonać prolongaty spłaty. Wspomniane instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytowych zawartych po 13 marca 2020 r. Zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu, a w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres zawieszenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.

Zawieszenie spłat kredytu może wynieść do 3 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego oraz do 6 miesięcy dla klientów, którzy z niego dotychczas nie skorzystali.

Maksymalny okres zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zawsze wynosi do 3 miesięcy.

Klienci mogą składać wnioski, odpowiednio o zawieszenie spłat rat albo prolongatę poprzez infolinię, bankowość elektroniczną, drogą mailową, u swojego Doradcy Klienta, bądź bezpośrednio w oddziale. 

Wniosek należy złożyć na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem płatności raty.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741