KOMUNIKAT PRASOWY

26.01.2022

Działania Banku Pekao na rzecz równości płci docenione w Bloomberg Gender-Equality Index

Bank Pekao S.A. trzeci raz z rzędu zakwalifikował się do indeksu Bloomberg Gender-Equality Index, który wyróżnia spółki giełdowe z całego świata za poszanowanie zasady równości płci. W indeksie Bloomberg GEI, pośród 418 firm reprezentujących 45 krajów i 11 sektorów gospodarki, znalazły się tylko dwie spółki z Polski. Obecność Banku Pekao w indeksie Bloomberg GEI to wynik wieloletniej polityki wewnętrznej banku w zakresie równości płci oraz realizacji najnowszej Strategii ESG.

 

Włączenie Banku Pekao S.A. do prestiżowego ratingu Bloomberg GEI to efekt wysokich wyników w ankiecie dotyczącej pięciu obszarów działania firmy: przywództwa kobiet i rozwoju talentów, równej płacy, inkluzywnej kultury pracy, polityki dotyczącej ochrony praw płci i prokobiecej marki. W ratingu Bloomberg GEI kwestie poszanowania różnorodności i równości płci są analizowane m.in. pod kątem warunków zatrudnienia, działań edukacyjnych, świadczeń i benefitów pracowniczych, możliwości rozwoju zawodowego, ścieżki awansów i wynagrodzeń. W tegorocznej edycji dodatkowo oceniano rozwiązania pracownicze przyjęte w czasie pandemii COVID-19.

Bank Pekao uzyskał w najnowszej ankiecie Bloomberg GEI wynik ponad 79 proc., przy średnim wyniku dla wszystkich firm z indeksu na poziomie 71 proc. Co dodatkowo cieszy, w tym roku punktacja dla Banku Pekao jest wyższa w odniesieniu do zeszłego roku, kiedy to bank otrzymał 73 proc. przy średnim wyniku dla wszystkich firm na poziomie 66 proc.

Promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników to jeden z kluczowych aspektów ujętych w filarze „Ład” naszej Strategii ESG na lata 2021-2024, przyjętej w czerwcu ubiegłego roku. Stawiamy na wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników, m.in. dzięki programom rozwojowym, celom motywacyjnym, planom sukcesji czy atrakcyjnym systemom wynagrodzeń. Cieszę się, że konsekwentne działania Banku Pekao w tym zakresie zostały dostrzeżone i docenione w kolejnej już edycji Bloomberg Gender-Equality Index. Mamy nadzieję nadal umacniać pozycję banku w tego typu rankingach i indeksach – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

W Banku Pekao realizowanych jest szereg inicjatyw promujących wspieranie różnorodności, adresowanych do wszystkich pracowników. Wśród kluczowych przedsięwzięć warto wymienić:

- program dla Kobiet „Bez Cukru”, którego misją jest wspieranie i inspirowanie kobiet do rozwoju w życiu i biznesie. Główne działania w 2021 r. były skoncentrowane wokół obszarów związanych z rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych kobiet;

- inicjatywa „Bierz Zdrowie za Rogi”, której celem jest wsparcie i inspirowanie wszystkich pracowników w kwestiach ochrony zdrowia, profilaktyki chorób, aktywności fizycznej i dbałości o codzienną jakość życia;

- program Talents Up, innowacyjny program rozwojowy kierowany do wszystkich pracowników, opierający się na kluczowych i promowanych w organizacji wartościach takich jak #razem, #odważnie, #odpowiedzialnie & #prosto.

Propracownicze działania Banku Pekao zostają doceniane w konkursach i certyfikacjach przyznawanych co roku najlepszym pracodawcom w Polsce. W ostatnim czasie bank otrzymał szereg cennych wyróżnień z zakresu HR:

- tytuł Best Quality Employer 2021 – za inwestycje w edukację i rozwój kadr, sprawne przestawienie edukacji stacjonarnej na naukę on-line, program rozwojowy „Tydzień Odkryć - Learning Week” dla ponad 2000 pracowników banku oraz serię webinarów ogólnorozwojowych, których celem było wsparcie pracowników w czasie pandemii;

- godło Friendly Workplace 2021 – za wysoki poziom kultury organizacyjnej, nowoczesne standardy relacji z pracownikami, zaangażowanie na rzecz przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy, w tym za kompleksowe działania na rzecz ochrony zdrowia pracowników w kontekście Covid19;

- certyfikat Top Employers 2022 – za zaangażowanie w tworzenie lepszego środowiska pracy i wdrażanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo – po raz pierwszy w historii swojego uczestnictwa w procesie certyfikacji prowadzonym przez Top Employers Institute – Bank Pekao uplasował się w pierwszej dziesiątce uhonorowanych tym tytułem firm w Polsce;

- certyfikat HR Najwyższej Jakości 2022 – potwierdzający, że Bank Pekao jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Dodatkowo w ramach certyfikacji wyróżniona została inicjatywa transformacji Kultury Organizacyjnej Banku Pekao.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741