KOMUNIKAT PRASOWY

12.05.2010

Wyniki finansowe Banku Pekao SA po I kwartale 2010 roku

<P >ZYSKOWNOŚĆ DZIĘKI DOBREMU WYNIKOWI OPERACYJNEMU. BANK PRZYGOTOWANY DO ZWIĘKSZONEGO POPYTU NA KREDYTY.

Tuż po otrzymaniu nagrody dla „Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r." tygodnika „Newsweek" i AT Kearney, Bank Pekao potwierdził zdolność do wypracowania stabilnego wzrostu zysku dzięki poprawie wyników operacyjnych. Bank wypracował w I kwartale 2010 r. skonsolidowany zysk netto na poziomie 603 mln zł, o 6,4% więcej niż przed rokiem. Wskaźnik ROE na poziomie 12,9% udało się osiągnąć przy silnej bazie kapitałowej - współczynnik wypłacalności (Core Tier I) wzrósł do poziomu 18,4%. Bank wypracował zysk operacyjny w wysokości 847 mln zł (wzrost o 11,9% rok do roku), w wyniku wzrostu dochodów z działalności operacyjnej o 4,1% (do 1 751 mln zł) oraz doskonałej kontroli kosztów, przejawiającej się w zmniejszeniu kosztów operacyjnych o 2,3 %.

W fazie wciąż kruchego ożywienia koniunktury w pierwszym kwartale 2010 r., Bank Pekao zdołał zwiększyć zysk operacyjny o 4,1%, osiągając poziom 1 751 mln zł. Był on napędzany zarówno przez wynik z tytułu odsetek, jak i przychody z opłat i prowizji. Całkowity wynik z tytułu odsetek wynoszący 1 060 mln zł wzrósł o 2,3% rok do roku, głównie w wyniku wzrostu marży odsetkowej do 3,7% rok do roku, dzięki aktywnemu zarządzaniu bilansem. 

Oszczędności klientów detalicznych wzrosły o 3,3% rok do roku, przy stabilnym wzroście w ciągu całego kwartału, i osiągnęły poziom 60 666 mln zł. Rosły one dzięki silnemu napływowi oszczędności do funduszy inwestycyjnych - w sumie o prawie 55% do poziomu 17 021 mld PLN. Pozytywny trend był również widoczny w depozytach korporacyjnych, które wzrosły o 5,1% i osiągnęły poziom 50 603 mln zł.

Kluczowe produkty kredytowe - złotowe kredyty hipoteczne i pożyczki konsumenckie wzrosły w sumie o 1,7% w ujęciu kwartalnym, zgodnie ze średnią wzrostu dla całego rynku. Również w ciągu samego pierwszego kwartału można zaobserwować rosnące tempo sprzedaży produktów kredytowych. Wolumen kredytów korporacyjnych zmniejszył się o 3,4% w ujęciu kwartalnym, odzwierciedlając selektywne podejście do kredytowania, przy czym kredyty dla firm średniej wielkości wzrosły o 2% w trakcie kwartału.

Wynik z tytułu opłat i prowizji z działalności bankowej wzrósł o 5,4% rok do roku, osiągając 468 mln zł. Bank zanotował istotny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym, o 23,1%.

Pekao utrzymywało doskonałą kontrolę kosztów, czego efektem spadek kosztów operacyjnych o 2,3% w ujęciu rocznym. Wynik ten potwierdza istotną przewagę konkurencyjną Banku Pekao w obszarze efektywności kosztowej. Wskaźnik kosztów do dochodów uległ poprawie i wyniósł 51,6 %.

W wyniku wzrostu dochodu operacyjnego o 4,3% i doskonałej kontroli kosztów, zysk operacyjny wzrósł o 11,9 % rok do roku do 847 mln zł.

Bank kontynuował spójną politykę zrządzania ryzykiem, dzięki czemu może się pochwalić niższym i bardziej stabilnym profilem ryzyka niż średnia dla polskiego sektora bankowego. Koszt ryzyka na poziomie 0,72 % potwierdza kolejną przewagę konkurencyjną Pekao - w zakresie zarządzania ryzykiem. Na współczynnik kredytów nieregularnych, który osiągnął w pierwszym kwartale 7,2 %, oraz poziom kosztu ryzyka wpłynęło zmniejszenie całkowitego wolumenu kredytów.

W dniu 10 maja 2010 r. Bank Pekao SA otrzymał tytuły "Najcenniejszego polskiego banku", ale także "Najcenniejszej polskiej firmy" dystansując konkurentów ze wszystkich innych sektorów gospodarki, w rankingu przygotowanym przez tygodnik "Newsweek" i firmę doradczą AT Kearney. W ciągu ostatnich 5 lat Bank podwoił swoją wartość osiągając według autorów rankingu 42,2 mld  zł, co dowodzi długoterminowej zyskowności i efektywności.

Warto podkreślić fakt, że te wyniki osiągnęliśmy w warunkach słabego popytu na kredyty, szczególnie w segmencie korporacyjnym. Te wyniki pokazują naszą determinację do osiągania stabilnego wzrostu. Widzimy jednocześnie kilka okazji do osiągnięcia szczególnego wzrostu, w obszarach takich jak: sprzedaż kredytów detalicznych, inwestycje infrastrukturalne czy współpraca z sektorem energetycznym. Na nich będziemy się aktywnie koncentrować w najbliższej przyszłości" - powiedziała Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. - „Zarządzamy organizacją, która konsekwentnie wypracowuje przewidywalne wyniki w niepewnym czasie, mając jednocześnie duży potencjał do wykorzystania, kiedy tylko wraz z poprawą koniunktury nadarzą się stosowne do tego okoliczności. Nasza silna baza kapitałowa i finansowa, jak i doskonała pozycja rynkowa dają nam zdecydowaną przewagę konkurencyjną".

"Udało nam się efektywnie zarządzać zyskownością w otoczeniu wciąż powolnego wzrostu gospodarczego," - powiedział Luigi Lovaglio, Pierwszy Wiceprezes i Dyrektor Generalny Banku Pekao SA. "A przyznany niedawno tytuł ‘Najcenniejszej Polskiej Firmy' daje nam dodatkową motywację do konsekwentnej realizacji naszej strategii osiągania zrównoważonych wyników, koncentrując się na wykonaniu planu wzrostu na 2010 rok".

 

Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów. Bank trzykrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn „Euromoney", tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu „Global Finance", a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku  2009, 2008 i 2004 przez magazyn „The Banker". Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi ponad 9800 placówek oraz zatrudnia ponad 165 tys. osób, stanem na koniec 2009 roku.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741